Aufori, o.p.s.

Učí (se) celá rodina 2022

V programu „Učí (se) celá rodina“ usilujeme o to, aby děti z chudých rodin měly lepší životní šanci na uplatnění ve společnosti. Naším cílem je, aby i děti ze sociálně slabých rodin prošly úspěšně systémem základního vzdělávání a pokračovaly ve studiu na vhodném středním odborném učilišti, nebo střední škole. Proto s dětmi budeme pracovat na tom, aby se zlepšila jejich docházka do školy, školní prospěch i příprava na vyučování.

Charita České Budějovice

Zážitky s Bertíkem

Projekt nabídne dětem ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí možnost zapojit se do bezplatných volnočasových a vzdělávacích aktivit a trávit volný čas jinde, než na ulici. Prostřednictvím pravidelných (výtvarné, kuchařské a sportovní dílny), jednorázových (besedy se zajímavými hosty, výlety a fotbalový turnaj) i vícedenních aktivit (příměstský tábor) jim umožní zažívat ve volném čase to, co většina jejich vrstevníků považuje za samozřejmost. Omezí tím působení patologických sociálních jevů, které při trávení volného času na ulici mají negativní vliv na jejich vývoj a přispěje k jejich všestrannému rozvoji.

Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25

Bertíkovy letní tábory 2022

Děti z dětského domova v Přerově se zúčastní letního tábora v přírodě. Seznámí se dalšími dětmi, naváží nová kamarádství a potkají se s kamarády z předchozích pobytů, na které se mnohdy celý rok těší.

Dětský domov Brno, Jílová, příspěvková organizace

Společná dovolená rodiny

Díky Nadačnímu fondu Albert děti zažily krásné pobyty v letních táborech. V roce 2022 bychom rádi jeli společně s dětmi jako rodinou na dovolenou v České republice v rámci poznávání krás ČR. Děti moc naši zemi neznají a společným poznáváním nejen památek a přírody, ale i společnými prožitky volných chvil, chceme upevnit naše vztahy, vzájemně se poznat a vědět, že si navzájem můžeme pomoci.

Dětský domov a Školní jídelna, Hranice, Purgešova 847

Bertík a MY

Projekt je zaměřen na věkovou skupinu 9 – 20 let a hlavním cílem projektu je zkvalitnit, rozšířit a vytvořit podmínky pro zájmové vzdělávání dětí a vyvíjet tak u nich touhu po smysluplném využívání volného času, čím lze předcházet sociálně patologickým jevům. Projekt má pomoci k zvýšení socializace dětí ve společnosti, k zabránění pocitu méněcennosti a k rozvoji jejich individuálních schopností a talentu a je zaměřen preventivně a to činností v zájmových kroužcích či letních pobytech mimo domov. To vše by mělo přispět k jejich adaptaci a v konečné fázi i jejich uplatnění po odchodu z domova. Aktivity by měly rozšířit dovednosti a znalosti dětí, jejich manuální zručnost. Podporu žádáme pro děti, kterým rodina nebyly schopna zajistit základní potřeby a tímto je chceme podpořit v jejich zdravém vývoji a usnadnit integraci i socializaci do společnosti. Dalším cílem projektu je informovanost dětí o nebezpečí rizikového chování a vést je k sebevědomí, správnému sebehodnocení, k stanovení si reálných cílů, k poznání sebe sama, k zvládání stresů, k dovednosti řešit problémy bez návykových látek. Z projektu bychom rádi také část věnovali psychologické pomoci dětem.

Dětský domov Šance, Olomouc

Vzdělání + koníček = konkurenceschopnost

Financemi z projektu podporujeme vzdělávání dětí a zájmovpou činnost zejména v aktivní formě. Podporovaný koníček se někdy stává přivýdělkem nebo i zaměstnáním. Financování je vícezdrojové. NF Albert patří mezi stálé a pevné pilíře podpory.

Dětský domov Znojmo, příspěvková organizace

BERTÍK POMÁHÁ 2022

BERTÍK POMÁHÁ 2022 Tento projekt BERTÍK POMÁHÁ 2022 bychom rádi využili pro naše děti z Dětského domova ve Znojmě ve formě pobytu dětí na letních táborech v okolí Jihomoravského kraje. Letos toho děti do školy moc nenachodily a měly i velkou pauzu od svých kamarádů. Tábory jsou skvělá příležitost, jak děti vytrhnou z všedního života, a nabídnout jim něco nového. Děti během roku neměly moc příležitostí, aby se na jednom místě setkávaly děti a mládež různého věku a zálib, a také aby si měli možnost vyzkoušet něco nového. Na táborech se naučí sportovat, na děti čeká bazén, ping-pong, ale také střelba ze vzduchovky, vyrábění a chybět nebudou ani písničky u ohně, soutěže, výtvarného tvoření, vyrábění, luštění hádanek a rébusů a spousta dobrodružství v přírodě. Získají vztah k fyzickým aktivitám a dodržování etiky a pravidel fair play. Najdou si zde kamarády a kamarádky, poznají jiné sociokulturní potřeby a prostředí. Má to vliv na jejich osobnost.

Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1

Letní prázdniny pro děti z dětského domova

Děti z Dětského domova Nová Ves u Chotěboře je třeba zapojovat do zájmových aktivit ve společnosti. Během letních prázdnin je důležité, aby měly děti „zdravou“ činnost směřující k jejich rozvoji a samostatnosti. Při táborových dovednostech děti navazují nová přátelství, učí se týmové spolupráci a adaptují se na nová prostředí. Důraz je kladen na sport, výchovu, vzdělání a poznávání přírody.

Výchovný ústav a středisko výchovné péče, Pšov

Modernizace sportovního náčiní pro děti a mládež

Naše středisko výchovné péče, zajišťuje preventivní programy pro děti s výchovnými problémy věku od 6 do 18 let a výchovný ústav naopak pracuje s mládeži od 15 do 19 let v rámci výchovy ústavní a ochranné a jedním z důležitých aspektů je i smysluplného trávení volného času s pedagogy a v kolektivu. Velice často sportujeme, hrajeme fotbal, florbal, nohejbal, ping pong, učíme děti plavat, lyžovat nebo trávíme čas různými turistickými zážitky či pochody po přírodě. Jako výchovný ústav pořádáme i různé sportovní turnaje pro další obdobná zařízení, dětské domovy nebo pro chlapce s ciziny. Každý rok se účastníme obdobných turnajů po republice, olympijského turnaje pro VÚ apod. Důležitá je kvalitní obuv a sportovní náčiní pro bezpečí a zdraví našich dětí. Naše zařízení tak potřebuje nové kopačky, sálové boty, boty na lyže, helmy na kola, florbalové hole, malé branky apod.

Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov a střední škola

Skupinový kurz paddleboardingu pro děti z VÚ a SVP Klíčov

Pro děti z VÚ a SVP Klíčov, jsme se rozhodli organizovat vícedenní zážitkový kurzy Paddleboardingu na našich řekách. Cílem je naučit děti novým dovednostem. Zkušený instruktor naučí děti základní postoje, techniku pádlování, manévry, a bezpečný pohyb na po vodní hladině. Paddlebording se rychle naučí téměř každý, při praktické části kurzu na vodě si rychle a bezpečně osvojí děti základní techniky pádlování a otoček pod dohledem zkušených instruktorů. Získají a prohloubíte svoji vnitřní rovnováhu. Paddleboardy budou využity i v dalších letech.

Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice

Pro lepší život dětí v azylovém domě

Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice již od roku 1999 poskytuje pobytovou sociální službu azylový dům, která poskytuje přechodné ubytování rodinám s dětmi a také jednotlivcům pečujícím o děti. Společným jmenovatelem všech ubytovaných v zařízení azylového domu je, že jsou bez stálého bydlení a potýkají se s řadou finančních i jiných existenčních problémů. Specifickým znakem azylového domu v Horních Počernicích je, že se snaží o udržení celistvosti rodin a o obnovení narušených funkcí v těchto rodinách. Nefungující či špatně fungující vztahy v rodinách velice nepříznivě působí na dětské obyvatele azylového domu. A právě na děti, nuceně žijícící v azylovém domě se svými rodiči, se zaměřuje tento projekt. Je třeba si uvědomit, že děti tvoří více než 50% uživatelů služby azylového domu. Jedná se o děti ze sociálně slabých rodin, kde se často setkávají s jevy jako je nedostatečný dohled, nedostatečná či nezdravá výživa, nedodržování hygieny, požívání alkoholu rodiči aj. Všechny tyto jevy ohrožují zdravý vývoj dítěte. Proto se také v rámci tohoto projektu zaměřujeme na soustavnou práci s dětmi převážně ve věkovém rozmezí 5 až 15 let. Naše dlouhodobé zkušenosti s prací s dětmi nám dávají za pravdu, že soustavné a pravidelné aktivity s dětmi přinášejí pozitivní výsledky v oblasti jejich psychiky i chování, což může kladně ovlivnit i funkčnost vztahů v rámci jednotlivých rodin. V rámci aktivit s dětskými uživateli služby jsou podporovány zdravé životní návyky, pravidelná školní docházka a vzdělávání, smysluplné využívání volného času.

DD Loreta a ŠJ, Fulnek, příspěvková organizaceá

Pracovat se vyplatí

Pracovat se vyplatí - stejnou pravdu by měly přijmout i děti. Aby ji přijaly, musíme snížit jejich handicapy z minulosti. Jde o volnočasové aktivity, které děti připraví na život ve společnosti. Kroužek finanční gramotnosti, prevence rizikového chování a logopedická poradna. Další je podpora naší vysokoškolačky, vždyť čím vyšší vzdělání, tím lepší uplatnění na trhu práce.

Temperi, o.p.s.

S Bertíkem vstříc zážitkům

Projekt je určen dětem a mládeži ze sociálně znevýhodněného prostředí ve věku 6 - 26 let, kteří jsou uživateli Nízkoprahového klubu pro děti a mládež. Uživatelé se budou moci zapojit do netradičních, tematicky zaměřených, jednorázových aktivit během celého roku - jedná se o činnosti a aktivity navíc, nad rámec běžných volnočasových aktivit. Tyto aktivity jsou bezplatné, jejich cílem je pracovat na posilování dětského kolektivu, hlubšího prožitku, zažití úspěchu a rozšiřování zkušeností a sebepoznání dětí. Jedná se i o takové aktivity, které rodiče těmto dětem nemohou, převážně z ekonomického důvodu, ale například také z důvodu nevhodného či nepodnětného sociálního prostředí, poskytnout.

Čtyřlístek dětem z.s.

Čtyřlístek pro štěstí

Program podporuje rodiny s dětmi, které se ocitly v náročné životní situaci, do níž se dostaly například z důvodu vážného onemocnění některého člena rodiny, rozvodu, rozchodu partnerů, ztráty zaměstnání, vážných partnerských problémů (agresivita, alkohol, drogy, gamblerství, výkon trestu). Nabízí těmto rodinám psychologické poradenství a zprostředkování materiální pomoci. Služby jsou klientům poskytovány zdarma. Pokud finanční problémy nejsou hlavním důvodem krizové situace, je možná i spoluúčast klienta.

Dětský domov Tachov

Finanční podpora dětí z dětského domova v Tachově ve sportovních činnostech v místních sportovních klubech a pobytu dětí na letních táborech v době prázdnin 2022.

Cílem projektu, je umožnit dětem sportování v době volnočasových aktivit a pomoc se začleněním do společnosti. Motto: " Sportování nesmí být výsadou jen bohatých " .

Květina, z. s.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květina

Pomáháme rodinám v nepříznivé sociální situaci ke zlepšení životních podmínek a zodpovědnému způsobu rodinného života.

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s.

Řemeslo má zlaté dno V.

Cílem projektu je finanční podpora studujících mladých lidí na učňovských a maturitních oborech v roce 2022. V probíhajícím projektu Řemeslo má zlaté dno IV. je podporováno 8 studentů z toho tři již dlouhodobě. To jim pomohlo úspěšně zvládnout další školní rok. Rádi bychom přispěli i nadále k úspěšnému školnímu roku na cestě k dosažení odborného vzdělání. Náklady na studium jsou pro rodiny velmi zatěžující. Dospívající vychovávají často rodiče samoživitelé, příjmy rodiny se pohybují na hranici životního minima. Těmto dětem chceme umožnit dosáhnout odborného vzdělání tak, aby měly větší šanci se uplatnit na trhu práce, a aby jejich start do samostatného života byl úspěšný.

Charita Most

Společná cesta

Projekt "Společná cesta" se zabývá problematikou vzdělávání a trávení volného času dětí a mládeže v sociálně vyloučené lokalitě v Duchcově. Chceme nabídnou dětem možnost vzdělávat se v NZDM Zastávka a tím zlepšit své možnosti. Jako motivační prvek slouží vzdělávací výjezdy, které pořádá NZDM Zastávka.

Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace

Tábory a školy v přírodě pro děti z dětského domova Tuchlov

Pro děti z našeho dětského domova chystáme v roce 2022 účast na jarních, letních a podzimních táborech. Zároveň chceme, aby se děti mohly účastnit i výjezdů na školy v přírodě. Děti ta budou mít možnost trávit volný čas stejně, jako děti z běžných rodin. Považujeme však za žádoucí, aby naše děti trávily smysluplně čas i mimo domov. Dlouhodobě máme ověřeno, že investice do těchto aktivit se vyplácí.

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1

Autoškola 2022

Cílem projektu je pomoci chlapcům z Výchovného ústavu, OP Žďár nad Sázavou získat řidičské oprávnění sk. B, T, popřípadě A. Většina našich chlapců pochází ze sociálně slabších rodin, které nemají možnost chlapce finančně podpořit. Sami chlapci také nedisponují finančními prostředky, které by mohli využít k získání ŘP. Proto bychom rádi pomocí tohoto projektu chtěli umožnit chlapcům získat tyto finanční prostředky na kurzy autoškoly. Získáním ŘP se otvírají chlapcům větší možnosti při hledání zaměstnání po odchodu z výchovného ústavu do samostatného života.

Dětský domov Kašperské Hory

chceme vědět a znát

Doučování dětí v dětském domově, zlepšení školního prospěchu, tím i vztahu ke škole a rozšíření všeobecného rozhledu

Dětský domov a Školní jídelna, p. o.

Ukaž mi, jak ti to jde..

V letošním roce v Dětském domově na Střekově došlo k výraznému omlazení kolektivu dětí. Přišly děti z různého sociokulturního prostředí a s různým handicapem, ať v oblasti sociální, komunikační, intelektové. Zažily mnoho nehezkých chvil. Rádi bychom je díky příspěvku Nadačního fondu Albert rozvíjeli v oblasti socializace do širší společnosti, tj. například pobyt s dětmi z jiného sociokulturního prostředí - letní tábor, pobyty mimo dětský domov se svými vychovateli. Letní tábory a pobyty v kempech se nám osvědčily, děti přijely spokojené, navázaly nové kontakty - kamarádství, sociálně se otužily, zlepšil se jejich náhled na okolní společnost... Jednotlivá přátelství trvají dodnes.

Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Chrudim, Čáslavská 624

Terapeutická práce směřující k návratu dětí do rodin.

Dětský domov se školou Chrudim je školské zařízení určené dětem se soudně nařízenou ústavní výchovou. Tímto projektem chceme podpořit pravidelnou terapeutickou práci s rodiči a jejich dětmi. Vycházíme z předpokladu, že k nápravě a žádoucím změnám vztahů dochází nejlépe za aktivní účasti těch lidí, kteří stáli u zrodu stávající složité situace. Vnímáme potřebu rodičů pracovat na změně svých rodičovských kompetencí. Vybraní rodiče se těžko smiřují s faktem, že jejich dítě je umístěno do výchovného zařízení a snaží se o návrat dětí domů. Právě k tomuto cíli směřuje naše terapeutické úsilí. V našem zařízení bude realizováno šest terapeutických setkání. Vrcholem této kontinuální spolupráce bude dvoudenní terapeutický pobyt. Do projektu jsme zařadili čtyři děti a jejich rodiny. Veden bude dvojicí psychoterapeutů a etopedem.

Soukromý dětský domov SOS 92, z.ú.

Samostatně do života 2022

SAMOSTATNĚ DO ŽIVOTA je projekt zejména pro naše -náctileté děti od 14 let, dále pak na děti 18+ v tréninkovém bydlení. Naším cílem je, aby se tito mladí dospívající připravili na samostatný život ještě před dovršením 18 let, resp. před opuštěním dětského domova. Děti se s pomocí speciálního pracovníka (tzv.case managera) intenzivně připravují na odchod z DD. V rámci projektu naše náctileté „děti“ učíme pečovat samy o sebe, svou domácnost, hospodařit s penězi, zdokonalují se v sociálních dovednostech, získávají nové zkušenosti a dovednosti v běžných životních situacích. Tyto činnosti se dějí nad rámec bežné činnosti vychovatele, ale v úzké spolupráci s ním.

Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284

Zdraví ukryté v pohybu

Projekt „Zdraví ukryté v pohybu“ bude zaměřený na psychomotorický rozvoj dětí, který se v době pandemie Covid 19 téměř zastavil. Omezení volnočasových pohybových aktivit a přesunutí života do online prostoru způsobil nejen zastavení pohybového vývoje, ale i zastavení kognitivního rozvoje a také sociálních dovedností. Projektem bychom chtěli přivést děti zpět k pohybovým aktivitám, znovu obnovit sociální kontakty, a tím podpořit a nabudit jejich imunitní systém.

Komunitní středisko Kontakt Liberec

Kdo si hraje, nezlobí 2022

Podpora volnočasových aktivit pro děti ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí ve věku 6 -15 let. Jedná se o pravidelné aktivity zaměřené na pohybové dovednosti, rukodělné a výtvarné činnosti, ale také na rozvíjení znalostí z oblasti IT technologií, aj.

KoCeRo - komunitní centrum Rovnost o.p.s.

Změna je cesta

Již 15 let aktivně pracujeme s dětmi a mládeží ze sociálně vyloučených lokalit nebo ohroženými sociálním vyloučením, zejména s romskými dětmi. Máme zkušenosti s prostředím, ve kterém děti a mládež vyrůstají, a známe dobře slabé stránky romské komunity. Největším nedostatkem je nízká úroveň vzdělanosti příslušníků romské menšiny, která je příčinou mnoha dalších problémů – neúspěšnost na trhu práce, zadluženost, problémy s tím spojené. Projekt nabízí romským dětem a mládeži, které žijí ve složitých sociálních a ekonomických podmínkách a často nemají v rodině potřebnou podporu a zázemí pro školní přípravu a pro rozvoj svých dovedností, pravidelné výchovně vzdělávací aktivity, které povedou ke zlepšení školních výsledků, zvyšování všeobecných znalostí a dovedností, k eliminaci sociálního vyloučení a výskytu společensky nežádoucích jevů, ke smysluplnému trávení volného času.

Cestou necestou, z.ú.

Terapie dětí

V našem krizovém centru pracujeme terapeuticky s dětmi, které mají výrazné psychické potíže a vývoj jejich osobnosti je zásadním způsobem ohrožen. Cílem individuální terapie je poskytnout dětem bezpečný prostor a podporu pro zpracování a zvládání náročných situací, které se dějí nejčastěji přímo v jejich vlastní rodině. Terapeut dítěti pomáhá s pochopením situace, která se kolem něj děje a se zmapováním jeho potřeb směrem k plánované změně, aby se cítilo bezpečně. Zásadním tématem podpory je posílení zdravé vztahové vazby k biologickým rodičům. Většina dětí podpořených v tomto projektu je vedena v agendě OSPOD. Individuální setkání trvají běžně 50 minut (délka je odvislá od věku a možností dítěte). Terapeut s dítětem pracuje prostřednictvím různých technik (rozhovor, malování, projektivní techniky, terapeutické pískoviště apod.). V rámci jiného projektu pracujeme s rodiči dětí, protože ti jsou pro své děti těmi nejdůležitějšími a je nutná také změna na jejich straně.

Dětský domov "Země dětí" a ŠJ Česká Kamenice, Komenského 491, p.o.

Letní tábory pro děti z DD Česká Kamenice

Hlavním cílem našeho projektu je socializace dětí z dětského domova a jejich individuální rozvoj v období letních prázdnin. Děti se běžně začlení mezi své vrstevníky ve školním roce, kdy chodí do škol, školek, zájmových a sportovních kroužků spolu s dětmi z běžných rodin. Nové kontakty si však mohou vytvářet i během prázdnin, kdy si díky vaší finanční podpoře vyberou tábor podle svých zájmů a schopností. Zde mohou aktivně a smysluplně trávit svůj volný čas, navazovat nové přátelské vztahy a budovat své vlastní sociální sítě, které mohou pozitivně ovlivnit jejich budoucí život

Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748

Letní tábory 2022

Pobyt našich dětí na letních táborech významně přispívá k jejich úspěšnější integraci mezi děti z běžných rodin. Mají možnost zde získat nové sociální dovednosti a prožít a vyzkoušet si nové činnosti, které konkrétní tábor nabízí.

Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Jihlava

Připravujeme se na budoucnost

Projekt "Připravujeme se na budoucnost" je zaměřen na poskytnutí individuální podpory dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, které ukončili povinnou školní docházku a jsou ohroženy školním neúspěchem při přípravě na budoucí povolání. Jedná se o děti, které studují učební obory na školách hlavního vzdělávacího proudu (mimo ústavní zařízení). Projekt bude podporovat vzdělávací aktivity, kdy jejich náplň se bude odvíjet od skutečných potřeb každého dítěte podle studovaného oboru. Dalším záměrem projektu je pak poskytnout mladým dospělým, připravujícím se denním studiem na budoucí povolání, zázemí a možnost nácviku sebeobslužných činností, finanční gramostnosti, samostatnosti a zodpovědnosti v bezpečném prostředí startovacího bytu prostřednictvím jeho dovybavení.

Dětský domov a Školní jídelna Nové Strašecí

Individuální podpora vzdělávacích a sociálních potřeb klientů, zabezpečení psychologa pro klienty Dětského domova Nové Strašecí

Děti do dětského domova přicházejí z nefunkčních, částečně funkčních rodin, případně z ulice. Někteří jsou traumatizování, postiženi následky dětské citové deprivace. Mnozí navštěvovaly školu velmi sporadicky, rodiče se s nimi na výuku nepřipravovali. Často se pohybují na okraji společnosti. Jejich školní úspěšnost je malá, od čehož se odvíjí i špatná uplatnitelnost na trhu práce. Náplní projektu jsou aktivity podporující vzdělávání klientů na středních školách a odborných učilištích, volnočasové aktivity (které působí sociálně-rozvojově) a zabezpečení psychologa pro naše klienty. Cílem pak je pak vytvoření co nejlepší startovní pozice při odchodu dospělých klientů z dětského domova.

Společnost Podané ruce o.p.s.

Terénní programy pro děti a mládež v Olomouci

Posláním projektu „Terénní programy pro děti a mládež v Olomouci“ je pomáhat dětem a mladým lidem ve věku od 7 do 26 let v obtížných životních situacích, podporovat rozvoj jejich zájmů a motivaci ke vzdělávání. Rozvíjet u nich pozitivní postoje k důležitým životním a společenským hodnotám. Poslání je dosahováno přímou péčí pracovníků o klienty v jejich přirozeném prostředí. Základními pracovními nástroji jsou kontaktní sociální práce přímo na sídlištích a jiných městských lokacích a lidský, profesionální přístup, orientovaný na individuální potřeby každého dítěte. V průběhu projektu pracovníci organizují v terénu preventivní volnočasové aktivity, které rozvíjí skrytý dětský potenciál, učí je práci na sobě a tomu, jak smysluplně trávit volný čas. Projekt je Nadačním fondem Albert podporován již od roku 2012 a díky těmto dotacím se nám podařilo rozšířit pole působnosti o nové lokace ve městě Olomouci, distribuovat sociální pomoc mezi velké množství dětí, ke kterým by se jinak nedostala, nakoupit množství vybavení rozvíjejícího dětskou kreativitu a uspořádat mnoho akcí, které by děti ze sociálně znevýhodněného prostředí jinak nemohli zažít. Do projektu je zapojen pracovní tým, který se stávajícími klienty v terénu dlouhodobě buduje vztah důvěry a o naše služby jeví neustále velký zájem klientů nových. My jim pak i díky tomuto projektu můžeme pomáhat v jejich životě nacházet nový směr.

Farní charita Česká Lípa

Cesta kolem světa s klubem Koule

Projekt cesta kolem světa s Klubem Koule Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (NZDM) bude realizován celý rok 2022. Každý měsíc seznámíme naše klienty ve věku 6 - 18let s jinou zemí/kontinentem. V rámci měsíce jim představíme kulturu dané země, její jazyk, kuchařské speciality, tradice, zvyky, státní znaky – jako je hymna, vlajka a další zajímavosti vybrané země/kontinentu. Chceme dětem a mladým lidem zprostředkovat multikulturní zážitek zábavně vzdělávacími workshopy a podpořit tak rozvoj jejich znalostí neformálním způsobem. Cílem projektu je snížit nálepkování ostatních na základě jiné kultury, vzhledu. Při seznámení s danou kulturou se sníží u dětí a mladých lidí předsudky k cizím lidem. Chceme poukázat na to, že i když má každá země své rozdílnosti, základ je pro všechny obyvatele stejný a je zajímavé objevovat nové věci. Pro lepší poznání jednotlivých zemí a kontinentů zaměříme na téma jedné země vždy celý měsíc. V rámci měsíce uspořádáme workshopy a v prostorách NZDM nastavíme atmosféru dané země, pokud to bude možné pozveme obyvatele z daných zemí/kontinentů, zajistíme specialistu kuchaře, který uspořádá kulinářský workshop a společně s dětmi uvaří typická jídla pro dané země. Budeme vyrábět vlajky, seznamovat se s tradicemi, měnou, jazykem vše formou zábavných kvízů a aktivit. Nízkoprahový klub Koule navštěvují děti z vyloučených lokalit města, které sami netuší jak smysluplně využít svůj volný čas, který tráví zpravidla na ulici. Přitažlivou formou neformálního vzdělávání jim chceme pomoci k rozšíření znalostí a zároveň odstranit stereotypy a předsudky o cizích zemích.

Vzájemné soužití o.p.s.

Fotbal je nej

Smyslem projektu je nadále podporovat 35 dětí a mládeže z nepodnětného prostředí v jejich cestě za lepším životem, pomoci jim plnit jejich sen zdokonalovat se ve fotbalu, sportovní dovednosti, kterou milují. Cílem je poskytnout klukům bezpečné a inspirativní podmínky a zázemí v dobré partě fotbalových týmů, podpořit je v jejich dosavadní úspěšné snaze se fotbalově i lidsky rozvíjet pod vedením zkušených koučů, kteří je motivují, pomáhají rozvíjet talenty a fungují také jako pozitivní vzor. Pravidelné smysluplné aktivity a touha jít si za svým cílem vyvažuje rizika, která s sebou nese život ve vyloučené lokalitě. Díky oblíbené aktivitě získají chlapci nové dovednosti a stanou se inspirací i dalším dětem z vyloučených komunit.

Dětský domov a Školní jídelna, Plumlov, Balkán 333

Zážitkové léto s Bertíkem 2022

Prázdninový zážitkový týdenní pobyt pro děti, které nemohou trávit léto v rodinách a zůstávají v dětském domově celé letní prázdniny.

Dětský domov Mikulov

Lyžování nás baví

Projektem "Lyžování nás baví" chceme děti našeho DD naučit lyžovat nebo je v lyžování zdokonalovat. Jedinci, pobývající v našem DD se již velmi dobře umí pohybovat v lyžařském prostředí. Nové děti, to vždy naučíme! Projektem chceme v dětech vyvolat radost z pohybu, předcházet sociálně patologickým jevům, odbourávat stresové stavy a zdokonalovat jejich pohybový aparát.

RC Radost o.p.s.

KOUSEK RADOSTI DĚTEM

Sociální izolace a její následky, úmrtí v rodině, traumata při rozchodu/rozvodu rodičů, sebepoškozování. Taková témata v naší poradně v současnosti řeší psychologové a terapeuti s dětmi a jejich rodinami nejčastěji. Pomáhají jim zorientovat se v situaci, překonat těžké podmínky, najít nové cesty životem. Projekt podpoří 24 ohrožených dětí, které navštěvují psychologickou poradnu RC Radost.

Proxima Sociale o.p.s.

Podpůrné skupiny pro děti

Záměrem projektu je realizace podpůrných skupin v ambulantní a výjezdové formě pro děti, které žijí ve složitých sociálních a ekonomických podmínkách, včetně dětí žijících v náhradní rodinné péči. Aktivity jsou navázané na sociální službu Podpora rodiny Proxima Sociale o.p.s., která se zaměřuje na komplexní pomoc rodinám v nepříznivé sociální situaci. Dětem z těchto rodin jsou nabízeny aktivity zaměřené na smysluplné trávení volného času a posílení osobnostního a sociálního rozvoje dětí. Konkrétně se jedná o dvě skupiny dětí (6 – 11 let a 12 – 18 let), které se schází pod vedením lektorů pravidelně 1x týdně v průběhu školního roku. V rámci výjezdové formy jsou v průběhu roku realizovány pobytové víkendy pro starší děti, jednodenní výlety pro mladší děti a v průběhu letních prázdnin pobytový tábor pro mladší a starší děti a příměstský tábor pro mladší děti.

Sdružení D, z.ú.

Divadlo pomáhá

Projekt "Divadlo pomáhá" je zaměřený na děti a dospívající ve věku 12 - 17 let, které se nachází v náročné životní situaci (jsou v péči dětských domovů, OSPODu nebo v náhradní rodinné péči). Cílem projektu je rozvinout sociální dovednosti účastníků, propojit děti s podobnou zkušeností a působit preventivně proti rizikovému chování. V průběhu roku 2022 se účastníci budou setkávat 1 x 14 dní na 2 hodiny v teatroterapeutické skupině, kde se budou zdokonalovat v technikách dramatizace a postupně pracovat na divadelním tvaru, který bude odrazem jejich životních zkušeností. Celkově proběhne 15 setkání a 1 premiéra divadelního představení. Skupina bude otevřená pro 10 lidí a bude se scházet v prostorech Dramacentra. Na začátku setkávání se budeme věnovat zdokonalování dramatizace, která povede k naplnění cíle rozvinutí sociálních dovedností – skrze podporu sebevyjádření, učení se asertivní komunikaci, rozvoj empatie vstupem do jiných rolí, podnícení ke spolupráci s vrstevníky. Dále bude vytvořené bezpečné prostředí ke sdílení životních příběhů mezi účastníky s podobnou zkušeností, prostřednictvím čehož bude poskytnuta podpora a inspirace k jinému možnému řešení problémů. Na základě sdílení budou moct lektoři reagovat vhodně zvolenými technikami a rozvíjet to, co se ukáže jako potřebné. Samotné téma divadelního představení taky vyvstane až v průběhu setkávání, podle toho, co bude důležité pro skupinu. Díky skupinové dynamice, získávání zpětné vazby a přehrávání rizikových situací, děti a dospívající budou mít možnost získat náhled na své chování a budou vědět, jak předcházet tomu, co může ohrozit jejich zdravý vývoj. Skupinu povedou zkušení lektoři z oblasti dramaterapie a preventivních programů. Výstupem ze setkání bude divadelní představení, které bude prezentované před širokou veřejností. Zhlédnutí této hry napomůže destigmatizaci sociální skupiny dětí, které se nachází v tíživé životní situaci. Všechny části procesu práce ve skupině jsou stejně důležité - od vzájemného poznávání (vliv na navazování vztahů), nácviku dramatizace (rozvoj sebevyjádření, asertivní komunikace), sdílení svých příběhů (poskytnutí podpory, vyslechnutí, sounáležitosti), tvorby divadelního představení (podpora pocitu zodpovědnosti za výsledek) až po konečnou prezentaci divadelního představení (zkušenost s přijetím a oceněním za odvedenou práci a životní zkušenost).

Dobrovolnické centrum Kladno z.s.

Učíme se zážitky

Projekt Učíme se zážitky reaguje na nepříznivou situaci cílové skupiny a potřebu, aby bylo s touto cílovou skupinou pracováno – tvoří významnou část obyvatelstva, jedná se o nezranitelnější skupinu ve společnosti a zároveň je tato skupina cenným zdrojem rozvoje. Do projektu jsou zařazeny rodiny s dětmi ve věku od 5 do 18 let pocházejících ze sociálně a jinak znevýhodněného prostředí, jejichž vývoj je ohrožen dlouhodobě nepříznivou životní a ekonomickou situací rodiny. U těchto skupin je potřeba primárně působit v oblasti sociálně patologických jevů a sociálního vyloučení, snažit se o co největší zapojení do společnosti, ukazovat jim, jak je možné aktivně a smysluplně trávit svůj volný čas. Pomoc je velice potřebná i z důvodu dlouhodobého uzavření škol. Děti mají velký problém s doplněním učiva za toto období a pomoc s doučováním tedy velice ocení. To vše se nám daří díky našim dobrovolníkům a aktivitám, který nabízejí nejen oni, ale také koordinátorky a sociální pracovnice Dobrovolnického centra Kladno. Rodinám tedy v průběhu celého roku nabízíme - doučování a přípravu do školy, sociální poradenství, psychoterapii, přednášky, školení a další aktivity, které jim pomohou se lépe začlenit do společnosti. Veškeré aktivity a služby jsou samozřejmě klientům poskytovány bezplatně.

Diamant, podporujeme náhradní rodiny srdcem, z. s.

Diamant - ještě vyšší level

Filozofií naše spolku je poskytovat vysoce profesionální služby doprovázení, poradenství, odborné práce pro náhradní rodiče a děti vyrůstající v náhradních rodinách. Z důvodu zvýšení levelu našich služeb žádáme o podporu odborného vzdělávání sociálních pracovnic a to v Mediaci I,II a III a DDP - vývojové dyadické terapii - LEVEL I (mezinárodně akreditovaný výcvik pořádaný Institutem DDP 28 vyučovacích hodin, 4 dny výuky) DDP LEVEL II (mezinárodně akreditovaný výcvik pořádaný Institutem DDP 28 vyučovacích hodin, 4 dny výuky) DIAGNOSTIKA PORUCH ATTACHMENTU (24 hodin) KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZAMĚŘENÝ NA PROBLEMATIKU PRÁCE S DĚTMI VYRŮSTAJÍCÍMI V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI (kurz akreditovaný MPSV pod číslem A2020/1111-SP 192 hodin).

S.T.O.P., z.s.

Vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 2022

Projekt, který předkládáme, vytváří ucelený vzdělávací program pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí, který reaguje na jejich specifické potřeby a jehož cílem je prevence předčasného ukončování vzdělání a zkvalitnění mimoškolní přípravy. Projekt obsahuje 5 aktivit, kterými jsou: 1) Doučování - dobrovolnický program akreditovaný MV ČR, 2) Apollo - podpora žáků při přechodu ze ZŠ na SŠ, 3) Terénní pedagogický pracovník, 4) Orion - program podpory dětí 1. stupně ZŠ a 5) klub Kometa - volnočasové aktivity. Nadační fond Albert žádáme o podporu 4 aktivit. Cílovou skupinou projektu jsou děti ze znevýhodněného prostředí (děti etnických menšin, děti z málo podnětného nebo neúplného rodinného prostředí, děti z chudých rodin, děti z pěstounských rodin), v nichž má zákonný zástupce dítěte pouze základní vzdělání či nemá finanční prostředky na to zajistit doučování dítěti z vlastních zdrojů. Děti jsou v nevýhodě oproti svým vrstevníkům v tom, že nemají v rodině nikoho, kdo by je podpořil při studiu ve škole - připravoval se s nimi na probíranou látku, motivoval je. Zároveň se jedná o děti z rodin v nepříznivých sociálních podmínkách.

Dětský domov a Základní škola Vizovice

Psychoterapie a doučování pro děti z DD a ZŠ Vizovice

Náš projekt je cílen na individuální podporu vzdělávacích a rozvojových potřeb dětí z Dětského domova a ZŠ Vizovice. Náplní je psychoterapeutická pomoc, která je zaměřena na podporu rozvoje dětí v oblasti vzniku a udržení zdravých mezilidských vztahů založených na funkční komunikaci, zvyšování psychické odolnosti dětí a budování jejich zdravého sebevědomí. Návštěva pana psychoterapeuta bude probíhat pravidelně dvakrát do měsíce po celý rok. Podpora vzdělávacích potřeb probíhá prostřednictvím doučování anglického jazyka pro 7 dětí. Doučování je zaměřeno na oblasti, ve kterých děti zaostávají. Kroužek probíhá pravidelně každý týden na základě domluvy s lektorkou.

HoSt - Home-Start Česká republika, z.ú.

Máma mámě pro Brno

HOST věří, že jaké dětství připravíme našim dětem, takový bude svět. Protože DĚTSTVÍ NEPOČKÁ, jsou v centru našeho zájmu právě rodiny, kde rodiče nemohou, nebo neumí pečovat o své potomky už třeba jen proto, že laskavou péči sami nikdy nezažili. A jejich děti jsou často na okraji zájmu, zanedbané, týrané či jinak strádající. Zásadní pro naší dlouhodobou práci jsou profesionálně vyškolené mámy - dobrovolnice, které se rozhodly věnovat svůj čas rodinám, které se ocitly v nečekané životní krizi.

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362

Chci být praktický a zručný

Zapojení dětí do práce se dřevem a dalšími materiály. Používání nástrojů a postupů práce se dřevem v praxi. Naučit se něco vyrobit nebo opravit. Radost a potěšení z opravdové práce :-)

Dětský domov,Praktická škola,Základní škola a Mateřská škola Nymburk,příspěvková organizace

Bertík pomáhá psychoterapií

V prvním roce podpory Nadace Albert se zrodila myšlenka využít pomoc v oblasti psychologické a psychoterapeutické, tuto myšlenku stále rozvíjíme a postupně pomoc dětem rozšiřujeme na základě nových zkušeností. Projekt se zaměřuje na psychoterapeutickou podporu dětem s životním handicapem = nefunkční rodinou a životem mimo vlastní rodinu. První pomoc pro děti v ústavní výchově je „léčení duše“ = psychoterapeutická pomoc.

EkoInkubátor, z. ú.

Symbios - sdílené bydlení Brno

Symbios poskytuje sdílené bydlení, kde každý byt sdílí jeden mladý dospělý z dětského domova a jeden vysokoškolský student. V domě jsou k dispozici mentorky, externě také psychoterapeuti, poskytovány jsou další vzdělávací a rozvojové aktivity. Cílem projektu je vybudovat komunitu, kde dochází k přenosu peer kompetencí. Stabilita daná sdíleným bydlením, podporou při integraci na trh práce, dlouhodobém mentoringu a budováním vztahů povede cílovou skupinu k její autonomii a samostatnosti.

Církevní dětský domov Emanuel, Stará Ves

Bertík pomáhá i v našem domově

V rámci tohoto vašeho projektu bychom chtěli požádat o příspěvek na zubní rovnátka pro jednu naší slečnu - 15 000kč a též o finanční částku, kterou použijeme na společnou zimní rekreaci během jarních prázdnin 2022.

TADY A TEĎ, o.p.s.

Volnočasový klub Placka na cestě kolem světa!

Přispějte podporou našeho projektu k vytváření pozitivního vztahu dětí z chudých rodin ke vzdělání a přirozené touze poznávat svět! Každé dítě by mělo mít příležitost aktivního a smysluplného trávení volného času tak, aby se přirozeně rozvíjely jeho schopnosti a talenty. Děti z prostředí z chudých rodin takovou možnost (docházet na komerční zájmové kroužky) nemají a epidemie koronaviru nepřipustila prakticky žádné jiné možnosti než dlouhé měsíce trávit čas v nucené izolaci doma a ještě k tomu bez docházení do školy. Projekt „Volnočasový klub Placka“ je mimoškolní skupinová aktivita, kterou organizace realizuje pro skupinu 10 dětí ve věku 6-12 let v centru Plzně od roku 2011. Děti zde v rámci klubu pravidelně každý týden po celý rok pod odborným vedením smysluplně tráví čas, poznávají svět na různá témata a rozvíjejí své sociální dovednosti. Pro rok 2022 je nosným tématem náš celý svět a společenství lidí na všech pěti kontinentech. Děti se budou seznamovat s kulturami, tradicemi, náboženstvími, cizími jazyky a druhy přírody ze všech koutů světa.

Dětský domov a Školní jídelna Prostějov

Chci si věřit III.

Projekt bude zaměřen na individuální i skupinovou psychoterapeutickou péči dětí a dospívajících, kteří vyrůstají v dětském domově a přicházejí do kontaktu s různými formami rizikového chování (útěky, záškoláctví, zneužívání návykových látek apod.) Odbornou péči by zajišťovala paní psycholožka, se kterou již spolupracujeme a popř. další odborníci přes terapie. Péče by byla zajišťována minimálně pro deset dětí, vždy podle jejich aktuálních potřeb. Výsledky sezení budou podkladem a zpětnou vazbou pro práci vychovatelů a směřování výchovné práce. Cílem projektu bude zajistit zdravý vývoj osobností dětí, podpora a udržování mezilidských vztahů, založených na komunikaci, spolupráci a zdravém sebevědomí. Výstupem projektu bude individuální psychologická péče, popř. skupinová sezení směřována spíše relaxačně nebo preventivně, což by se mělo promítnout do změny chování dětí, jejich prožívání a bezproblémové zařazení dětí a dospívajících do populace.

SKP-CENTRUM, o.p.s.

Dětské centrum

Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi je sociální službou obecně prospěšné společnosti SKP-CENTRUM, o.p.s. Služba pomáhá ženám a matkám s dětmi, které ztratily domov, jsou bez finančních prostředků, bez pomoci partnera či rodiny, překlenout složité životní období. Součástí azylového domu je Dětské centrum, které pomáhá matkám při výchově a vzdělávání jejich dětí. Dětské centrum je otevřeno čtyři dny v týdnu pro skupinovou práci s dětmi předškolního věku a dvakrát týdně pro skupinovou práci s dětmi školního věku. Dětské centrum je otevřeno i pro nejmenší děti, které v centru tráví čas společně se svými matkami a pedagogickou pracovnicí. Projekt s nímž usilujeme o Vaši podporu, je zaměřen na komplexní práci s dětmi a jejich maminkami, které žijí v azylovém domě a potřebují naši pomoc a podporu. Díky dosavadní podpoře Nadačního fondu Albert se nám daří rozvíjet důležitou část naší práce a její výsledky jsou obrovskou motivací pro naši další práci.

VÚDDS, ZŠ, SŠ a ŠJ Kostomlaty p. M.

Letní ozdravný pobyt dětí

Každý rok zůstává v našem zařízení cca 10 - 16 dětí bez rodin nebo z nefunkčních rodin. Tyto děti nemají kam odjet ani na letní prázdniny. Rádi bychom jim umožnily sportovně relaxační pobyty s poznáním naší vlasti se spoustou zážitků tak, jako to zažívá řada dětí z funkčních rodin. Chceme pro děti zajistit rekreační objekt se stravou v atraktivním místě s aktivitami zabezpečenými našimi pracovníky.

DD,ZŠ,ŠJ A ŠD VOLYNĚ

Lyžařský kurz 2022 pro děti s ústavní výchovou

Uspořádání lyžařského kurzu pro děti s nařízenou ÚV v destinaci Šumavy - Zadov - Churáňov v rozsahu 7 dnů se zaměřením na základy běžeckého a sjezdového lyžování, u zdatnějších jedinců výuka základů jízdy na snowboardu.

Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.

Parťáci do nepohody

Podpořte s námi děti, které to už na startovní čáře života nemají jednoduché. Naše programy propojují znevýhodněné děti s proškolenými dobrovolníky. Každý rok zajišťujeme odborné poradenství pro 60 rodin a správného parťáka najdeme pro 30 dětí. Součástí těchto programů je i doučování dětí, jejichž rodiče je sami vzdělávat nezvládnou. Finanční prostředky využijeme ke konfinancování akreditovaného programu Mentoringové preventivní programy pro podporu rodin a dětí s rizikem ohrožení vývoje a společenského začlenění.

Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33

Více možností, více cílů

Cílová skupina: I. Klienti zařízení ústavní či ochranné výchovy Oblast působnosti projektu: I. Individuální podpora vzdělávacích a sociálních potřeb Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2 (dále DÚM), je určen pro chlapce od ukončení povinné školní docházky do 18 let věku (v případě prodloužení ÚV do 19 let nebo na základě dohody až do 26 let). Chlapci se do DÚM dostávají na základě rozhodnutí soudu (o předběžném opatření, ústavní či ochranné výchově). K DÚM přináleží také dislokovaná výchovná skupina, která sídlí v bytech ve Vratislavově a Věšínově ulici. Skupina je určena pro účely dlouhodobé péče, která navazuje na předchozí krátkodobý diagnostický pobyt. Maximálně v ní může být 14 chlapců. Do skupiny jsou umisťováni chlapci se specifickými potřebami, které se zpravidla týkají vzdělávání, zdravotního nebo psychického stavu. Chlapci jsou dle míry samostatnosti ubytování v bytech s různou intenzitou dohledu odborného personálu a dochází do většinou pražských středních škol a učilišť. Vzhledem k tomu, že skupina a fungování v rámci ní nahrazuje našim klientům život v rodině, je pro nás podstatné poskytnout chlapcům také spektrum možnosti týkající se způsobů trávení volného času a umožnit jim tak prožít nevšední zážitky, získat nové zkušenosti nebo inspiraci do budoucího života. Tento projekt si klade za cíl podpořit chlapce v aktivním a smysluplném trávení volného času a rovněž umožnit jim zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce. Každý klient si individuálně za pomoci pedagogických pracovníků vybere sportovní, vzdělávací nebo jinou rozvojovou aktivitu, které se bude v průběhu roku 2022 věnovat nebo bude pokračovat v aktivitě, které se věnoval v roce předchozím. V této aktivitě bude průběžně podporován pedagogickými pracovníky a průběh činnosti bude reflektován tak, aby byl v souladu s rozvojem osobnosti klienta. II. Preventivní aktivity Preventivní působení se v podmínkách DÚM uskutečňuje především v rovině selektivní a indikované prevence, a to ve všech oblastech rizikového chování. DÚM je svou podstatou režimové zařízení, ve kterém jsou chlapci vedeni k respektování a přijetí stanovených pravidel, k vyvinutí vlastní aktivity při dosahování svých cílů a převzetí odpovědnosti za své jednání a život. V oblasti prevence zneužívání návykových látek je podpora personálu postavena na dvou hlavních rovinách. První je svou podstatou restriktivní, kdy je chlapcům zamezen styk s drogou. Na základě smlouvy o spolupráci se zdravotnickým zařízením jsou v případě potřeby testovaní na její přítomnost. Na druhé rovině jsou pak externě nastavené vzory obohaceny o systematické posilování přirozených vnitřních mechanismů a motivace. V oblasti indikované prevence realizujeme pravidelná setkání adiktologické skupiny “Kontejner” přímo v DÚM. Jde o program indikované primární prevence užívání návykových látek. Zaměřuje na jedince, kteří jsou vystaveni působení výrazně rizikových faktorů, případně u kterých se již vyskytly projevy rizikového chování. Smyslem je podchytit rizikovou skupinu problémových uživatelů návykových látek formou krátkodobého intervenčního programu. „Kontejner“ je místo, kam můžeme zahodit vše zkažené, poškozené, nepotřebné, nežádoucí. Skupina „Kontejner“ je pro klienty prostorem, kde můžou otevřeně hovořit o svých problémech zejména spojenými s užíváním návykových, možností zbavit se negativních myšlenek, nezdravých postojů, nepotřebných návyků, poškozených vzorců chování. Skupina využívá k práci řady psychologických, psychoterapeutických, pedagogických a podpůrných technik.

Dětský domov Valašské Meziříčí

Individuální podpora vzdělávacích a rozvojových potřeb dětí

Projekt je zaměřen na individuální podporu rozvojových a zájmových aktivit dětí Dětského domova Valašské Meziříčí. Podpora se zaměřuje především na školní aktivity, kterých se děti pravidelně účastní, jako jsou lyžařské výcviky, školy v přírodě, příměstské tábory, sportovní soustředění, kroužky, kterými děti rozvíjí především své nadání, v kolektivu se zapojují do sociálně nepatologického prostředí dětí běžné společnosti.

IQ Roma servis, z.s.

Za zážitky na tábor!

Projekt reaguje na fakt, že děti a mládež z prostředí sociálního vyloučení mají ztížený přístup k volnočasovým aktivitám, kvalitnímu a smysluplném trávení volného času a nemají mnoho příležitostí dostat se za hranice svých domovů. Pro 20 dětí, které navštěvují nízkoprahové zařízení organizace, připravíme letní pětidenní tábor, na kterém zažijí spoustu zábavy, naučí se poznávat přírodu a sami sebe. Umožníme těmto dětem zažít něco, co je pro společnost běžnou součástí prázdninových radovánek a čeho by se pravděpodobně bez cizí pomoci nemohli zúčastnit.

Komunitní centrum Motýlek, z.ú

Podpora dětí a mladých dospělých z klubu Pacific 2022

Nízkoprahový klub Pacific (dále jen NZDM) poskytuje sociální služby dětem a mladým dospělým z lokality Černého Mostu téměř 20 let. Díky několikaleté spolupráci s Nadačním fondem Albert můžeme nabízet našim klientům, kterými jsou děti ve věku od 6 do 18 let, kvalitní nabídku volnočasových a preventivních aktivit. Služba je na Praze 14, kde působí, velmi potřebná, jelikož se zde nacházejí 2 romské sociálně vyloučené lokality a žije zde zvýšený počet sociokulturně znevýhodněných obyvatel, je zde vysoká míra nezaměstnanosti a vysoký podíl obyvatel z etnických menšin a cizinců. Často se jedná o rodiny s dětmi, které nejsou schopné uspokojovat jejich základní životní potřeby. Tyto rodiny jsou ve zvýšené míře ohroženy sociálním vyloučením a u mnohých se v důsledku koronavirové epidemie krize ještě prohloubila. NZDM je často jediným místem, které svým klientům poskytuje bezpečné a podpůrné zázemí, detekuje u nich problematické životní situace a poskytuje jim odpovídající odbornou pomoc. NZDM Pacific nabízí klientům výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti zaměřené na rozvoj dovedností klientů včetně sociálních a bezpečné, zároveň však smysluplné trávení volného času.

Prostor plus o.p.s.

Program Pilot – komplexní podpora pro dospívající s psychickými obtížemi

Program Pilot nabízí komplexní terapeutickou podporu pro ohrožené dospívající a mladé lidi od 15 – 26 let, kteří se dlouhodobě potýkají s psychickými obtížemi a ve stávající síti služeb nemají přístup k potřebné péči. Terapeutická podpora Pilotu se zaměřuje na zvládání a řešení obtíží spojených nejčastěji s depresemi, úzkostmi, traumaty či s narušeným sebepojetím a vztahy s okolím. Dlouhodobé terapeutické provázení usiluje o zvládání potíží skrze zlepšení individuálního prožívání, porozumění a chování klienta a předchází tak opakovaným krizím a hospitalizacím

DD a MŠ Beroun

Psychoedukační činnosti

Psychoterapie vedená odborníkem směřuje k dosažení, obnovení, obnovení, udržení kvality života dětí. Umožňuje žít plnohodnotnější život s ohledem na své specifické potřeby a to především v aspektech osobních, zdravotních a sociálních.

Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s.

Pomoc dětem z dětských domovů na startu do dospělosti.

Cílem projektu je co nejlépe připravit mladé lidi, kteří vyrostli v dětském domově, na samostatný život. Aby měli potřebné sociální dovednosti, zařadili se na trh práce a byli nezávislí na systému sociální pomoci. Současně byli schopni žít ve většinou společnost bez konfliktu se zákonem, případně věděli kde a jak vyhledat pomoc. Projekt působí preventivně v oblasti nezaměstnanosti, závislostí, kriminality a bezdomovectví.

Hvězdy dětem z.s.

Pojízdná psychologická ambulance

Tento projekt pružně reaguje na současnou situaci v dětských domovech, kde se v roce 2021 v období lockdawnu Covid -19 mnohonásobně zvýšila potřeba činnosti dětského psychologa. Spolek Hvězdy dětem, z.s. se věnuje, kromě dalšího, psychologické a psychoterapeutické práci s dětmi v dětských domovech již několik let. Z důvodu velké poptávky vedení DD začala naše erudovaná psycholožka do několika dětských domovů v České republice dojíždět minimálně dvakrát týdně autobusem a vykonává zde odbornou psychodiagnostickou práci, zejména psychoterapii dětem. Ani jeden DD v naší gesci neunikl hromadné nákaze Covid-19, což způsobilo velké potíže ve vedení domovů a zajištění všestranné péče dětem. Děti samotné, které jsou deprivované a ze svého života si nesou vždy velmi špatné vzpomínky, zanedbávání, opuštění a mnohdy i týrání, se tak dostaly do několikaměsíční naprosté izolace. Velké zhoršení psychického stavu dětí, které vede k hlubokým depresím a např. i agresivním projevům chování, není v dětských domovech výjimkou. Pořízení malého osobního automobilu s nápisem POJÍZDNÁ PSYCHOLOGICKÁ AMBULANCE by významně posílilo tento projekt. Po vyřešení problému vysokých nákladů za autobusovou dopravu by dětské domovy mohl navštěvovat vždy jeden psycholog a nejméně jeden terapeut - dobrovolník, dle potřeby i 4 terapeuté - dobrovolníci.

SPOLEČNOU CESTOU z.s.

Restart rodiny

Projekt Restart rodiny je zaměřen na komplexní podporu ohrožených rodin, které v důsledku nepříznivé sociální situace nedokáží zajistit vhodné prostředí pro výchovu, vývoj a vzdělávání dětí. Projekt je cílen na minimalizaci dopadů nerovnoměrného a nedostatečně stimulovaného vývoje dětí z důvodu nevyhovujících podmínek v rodině, nedostatečného výchovného působení rodičů a nejisté vazby dítě - rodič. Projekt zahrnuje individuální a skupinovou podporu rodičů a dětí specificky diferencovanou dle věku a vývoje dítěte.

Dětský domov a Školní jídelna Most, přispěvková organizace

Prázdninové zážitky

Život dětí žijících v dětském domově se snažíme přiblížit co nejvíce životu v rodině. S tím také souvisí jejich trávení volného času během prázdnin. Chceme, aby děti navázaly jiné sociální vazby a kontakty, aby se dostaly na jiná místa a aby prožily něco hezkého, na co budou celý život vzpomínat.

CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

Dejme šanci dětem v náhradní rodinné péči

Naším projektem chceme alespoň malým dílem přispět k rozvoji schopností a posílení sebedůvěry dětí, které neměly tolik štěstí, aby mohly vyrůstat se svými biologickými rodiči. Věříme, že každý pokrok v rozvoji schopností dítěte může mít velký dopad na jeho budoucí uplatnění v životě. Pomůžeme 28 konkrétním dětem, které potřebují naši pomoc.

z.s. Filadelfie

Lepší start do dospívání

Děti, jimž se v rámci služby Nízkoprahový klub U-kryt věnujeme, se často na prahu dospívání ocitají v citlivém období volby, jakým směrem se vydají - žel mnohdy následují škodlivé vzory chování, jež vidí ve svém okolí. Nosným prvkem projektu jsou pravidelné skupinové programy, jimiž chceme dětem pomoci se lépe zorientovat v sobě samých, podpořit je při nalézání kvalitních životních hodnot, motivovat je k odpovědnému životnímu stylu, zájmu o druhé a aktivnímu trávení volného času; snížit tak rizika a zlepšit jejich startovní pozici do dospívání.

Cheiron T, o.p.s.

Jsme EKO s Bertíkem

NZDM Cheiron T, o.p.s. navštěvují převážně romské děti a mladiství pocházející ze sociálně znevýhodněného prostředí, kteří jsou ohroženi sociálně patologickými jevy více než jejich vrstevníci z majoritní společnosti. Cílem této žádosti o dotaci je získat finanční podporu, a tím možnost nadále a lépe poskytovat klientům environmentálně zaměřené volnočasové aktivity (např. návštěvy záchranné stanice, botanické či zoologické zahrady nebo přespávací výlety zaměřené na úklidy odpadků a téma recyklace), které v běžném životě z finančních a jiných důvodů nemohou absolvovat (jedná se tedy o oblast podpory III. - Pravidelné preventivní aktivity s dětmi a mládeží s rizikovým chováním). Zpřístupněním těchto aktivit našim klientům se jednak smysluplně vyplňuje jejich volný čas, který by jinak trávili bezprizorně např. ve vyloučených lokalitách, ale navíc získávají nové znalosti a dovednosti z enviromentální oblasti, nové kompetence, pozitivní návyky, zážitky a v neposlední řadě zdravější sebevědomí. To vše mimo jiné přispívá k zlepšování školních úspěchů a jejich začleňování do většinové společnosti.

Centrum Protěž, z.ú.

Léto s Protěží 2022

Centrum Protěž je nezisková organizace, která doprovází pěstounské rodiny v Libereckém kraji. Už třetím rokem v době letních prázdnin nabízíme dětem v pěstounských rodinách program Léto s Protěží. Tento program je oproti jiným aktivitám pro děti jiný v tom, že ho připravují a vedou sociální pracovnice, které děti celoročně doprovázejí, znají je a umějí zohlednit jejich specifika (odborníci se shodují, že až 95 % dětí v pěstounské péči má poruchu vztahové vazby). „Naše“ děti mají někdy problémy při navazování a udržování kamarádských vztahů s vrstevníky a často se necítí dobře v běžných dětských kolektivech. Často se jedná o děti žijící v péči prarodičů, což už samo o sobě představuje určité omezení možností z hlediska pohybové zdatnosti nebo finančních možností pečujících osob; jedním z jeho záměrů je odlehčení pěstounům zajištěním péče o děti. Tento projekt je zaměřen na aktivity, které by děti jinak pravděpodobně nezažily. Na programu jsou aktivity jako např. vyzkoušení či vyrobení si něčeho nového, hraní společenských her, výlety po Libereckém kraji spojené s návštěvou zajímavých míst (v minulých letech to byl např. Císařský kámen, rozhledna Královka, ZOO Liberec či Nisa park Vratislavice). Doprovázení pěstounů je podpořeno Státním příspěvkem na výkon pěstounské péče, který ale nedokáže pokrýt všechny tyto aktivity, a proto jsme závislí na dalších zdrojích (nadace, dary...). Vzhledem k projevenému zájmu ze stran nejen pěstounů, ale i dětí, jsme se rozhodli tento typ programu pro děti naplánovat i na rok 2022. Chceme rozšířit námi nabízený program o regionální památky s průvodcem, o zajímavá, ale vysoce zpoplatněná místa pro děti, o tvoření s materiálem v rámci výtvarných dílniček, který je finančně nákladnější a není pro nás běžně dostupný (malování na sklo, malování na kamínky či společné pečení z bio potravin apod.). Díky našim znalostem problematiky dětí v pěstounské péči a s využitím navázaného vztahu s dětmi během celoroční práce s rodinou se lépe dokážeme přizpůsobit potřebám dětí v pěstounské péči a plánujeme pro ně takové aktivity, které jsou pro ně zvladatelné a zajímavé.

Blízký soused, z.s.

V létě hurá na tábor!

Jsme nezisková organizace, která se věnuje volnočasovým aktivitám pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin, především romským. Dětem nabízíme celoročně zábavné, vzdělávací a motivační aktivity jako jsou zájmové kroužky v klubovně, výlety do přírody, motivační, kulturní a sportovní akce. Zároveň již 10 let organizujeme pobytové letní tábory zaměřené přímo na naší cílovou skupinu. S dětmi vždy strávíme týden na tábořišti skautského typu nedaleko Sladkovského lesa. Na programu nechybí vždy workshopy, služby, bojovky, kvízy, hry a vyrábění. S dětmi jezdíme na kole, vyrážíme na výlety po okolí, večer zpíváme u táboráku. Táborníci se učí novým znalostem a dovednostem na workshopech, ze kterých pak plní zkoušky. Během celého tábora sbírají body "vikláky". Kromě toho soutěží i v týmech v rámci celotáborové hry např. na téma rytíři, námořníci nebo kovbojové. Tradičně pořádáme dva týdenní běhy tábora, kterých se účastní průměrně po patnácti dětech.

Výchovný ústav, středisko výchovné péče a střední škola Buškovice

Lepší jet na kole než na trávě :-)

Výchovný ústav, středisko výchovné péče a střední škola Buškovice je příspěvková organizace zabývající se výchovou, vzděláváním a resocializací. Klienti jsou děti s poruchou chování, různého typu a rozsahu ve věku od 15 - 18 let. Naše zařízení jim nabízí široké spektrum terapií, kroužků a volnočasových aktivit, které pomáhají při jejich výchově, vzdělávání a opětovnému zapojení do společnosti, tak aby se stali jejími platnými členy. Nadační fond Albert prosíme o finanční příspěvek na nákup 6 jízdních kol.

ARTEDA, z.s.

Just Girly Things - Jen holčičí věci

Osobnostně rozvojová skupina Just Girly Things je určená dívkám ve věku 11 až 16 let, které selhávají především v oblasti výchovy, vzdělávání, komunikace a vztahů mezi vrstevníky nebo ve vlastní rodině. Jsou často ohrožené sociálně patologickými jevy, potýkají se s výchovnými problémy, pochází z rizikového prostředí, řeší psychické potíže, teprve poznávají své silné a slabé stránky, vyvstávají jim otázky z oblasti dospívání, neorientují se v navazování a udržování vrstevnických vztahů, zažívají konflikty, potřebují terapeutický přístup a podporu. Účastnice programu mají možnost sdílet své zážitky a problémy s vrstevnickou skupinou a s věkově mladou skupinou lektorů, což se ukazuje jako pozitivní zdroj motivace. Podstatné je zapojení terapeuta, psychologa a zdravotní sestry. Projekt řeší realizaci této osobnostně rozvojové dívčí skupiny, aby mohla být nabídnuta celoročně jako možné podpůrné opatření pro dívky, které podporu potřebují.

Dětský domov HUSITA, o.p.s.

Tréninkový byt pro dva chlapce žijící v dětském domově

Finanční podpora bude využita na úhradu nájmu tréninkového bytu, kde budou bydlet 2 chlapci Jiří a František, žijící v dětském domově na smlouvu o dobrovolném pobytu. Oba chlapci jsou studenti prvního ročníku SOU obor truhlář. Podstatou tohoto projektu je, aby si mladí dospělci vyzkoušeli samostatné bydlení, což jim umožní snadnější zapojení se do reálného života.

Rodina v centru, z.ú.

Podpora preventivních aktivit NZDM Vafle 2022

Projekt nabízí dětem a mládeži ve věku 6 - 26 let navštěvující nízkoprahové zařízení pro děti a mládež NZDM Vafle v Novém Boru pravidelné preventivní aktivity realizované skupinovou formou. Naši klienti se účastní naučných besed a workshopů. Besedy a workshopy jsou akce, které interaktivní a zábavnou formou předávají dětem dovednosti, které jsou pro ně užitečné a prohlubují jejich znalosti. V květnu 2021 se NZDM Vafle přestěhovalo do nových prostor, které disponují i užitkovou zahradou, a proto je program akcí na rok 2021 obohacen i o workshopy zaměřené na téma péče o byliny, zakládání zeleninové zahrady, sázení stromů a podobně. Cílová skupina absolvuje edukativní výlety a pobytovou akci, během těchto akcí zažívají děti mnoho dobrodružství a zábavy v přírodě, spoustu soutěží, výletů, her, koupání a dalších nezapomenutelných zážitků. Cílová skupina se během roku bude účastnit turnajů, ve stolním fotbale. Hra na stolním fotbálku je pro děti a mládež se znevýhodněných rodin významnou motivací pro trávení svého volného času mimo své přirozené prostředí, které je navíc vymezené přísnými soutěžními pravidly a turnajovou disciplínou. Většina dětí a mládeže využívá aktivity projektu kontinuálně již od roku 2014, projekt byl podpořen Nadačním fondem Albert v letech 2014, 2015, 2016 a 2019, 2020 a 2021.

Nadační fond VRBA

Vrběnky pro děti z ovdovělých rodin

Vrběnky jsou pečovatelky, které pomáhají v ovdovělých rodinách v době, kdy pozůstalý rodič musí chodit do zaměstnání. Předchází se tak ekonomickému a sociálnímu vyloučení ovdovělých rodin ze společnosti (děti nemusí ukončit neformální vzdělávání v kroužcích, předchází se zhoršení prospěchu ve škole, rodič nemusí měnit nebo ukončit zaměstnání a může rodinu ekonomicky zabezpečit). Náplní práce Vrběnek je mimojiné doučování dětí, převod na kroužky, aktivní trávení volného času dětí, když j erodič v zaměstnání aj. Například v případě pracovníků ve zdravotnictví nemusí sestřičky nebo lékaři (ovdovělí) opouštět výhodnější práci na směny v nemocnici a přecházet na ambulantní provoz. Vrběnky v případech směnného provozu takto zaměstnaných rodičů, zůstávají s dětmi i přes noc. Vrběnky jsou vždy vybírány na základě specifik konkrétní rodiny. Pokud je např. v rodině malé dítě kojeneckého nebo batolecího věku, je prioritně do rodiny vyhledána Vrběnka se zdravotnickým vzděláním. U dětí školního věku se klade větší důraz na pedagogické vzdělání a zvládání příslušného učiva. Vrběnky zároveň „vykrývají“ volný čas dětí aktivním programem (hry, výtvarné aktivity atd.). V případě, že děti navštěvují volnočasové aktivity v příslušných zařízeních, zajistí Vrběnka bezpečný převoz do těchto organizací. Nadační fond Vrba byl založen v roce 2016 jako zcela unikátní druh neziskové organizace. Hlavním posláním Nadačního fondu Vrba je komplexní praktická pomoc a podpora ovdovělých rodin s dětmi. V České republice ani v okolních státech momentálně neexistuje podobný druh organizace, na kterou by se rodiny v této krizové situaci mohly obrátit. V České republice tvořily ovdovělé rodiny v roce 2019 skupinu čítající 38.658 lidí (jedná se pouze o sezdané páry, stejné číslo se podle zkušenosti a interní statistiky fondu odhaduje i u nesezdaných párů). Toto číslo sezdaných párů bylo odvozeno z počtu ovdovělých lidí do 55 let, které pochází z posledních dostupných analýz Českého statistického úřadu. Stejný úřad potvrzuje, že na jednu takovou rodinu připadá 5 pozůstalých. Proto se i dopad pomoci NF Vrba násobí minimálně třemi. Jedinečnost činnosti Nadačního fondu Vrba je skutečně v poskytování ryze praktické pomoci rodinám, ve kterých zemřel jeden z rodičů a pozůstalý rodič se musí postarat o nezaopatřené děti. Bohužel po poslední vlně pandemie COVID19 vzrostl počet klientů a tím i poptávky po Vrběnkách o 600%.

Dětský domov Senožaty

Sociální integrace dětí z DD senožaty

Sociální integrace je pro děti z dětských domovů často složitým zato důležitým procesem. Děti umístěné v domově mají kontakt se svými vrstevníky ve školách, ale často hůře hledají kamarády mimo zařízení. Hledáme tedy způsoby, jak děti více začleňovat do běžného života. O letních prázdninách děti opouští domovy, některé jezdí do rodin, ale stále jsou ve světě, který znají. Letní prázdniny jsou časem nových kontaktů a letní tábor chápeme jako bezpečné prostředí k navazování nových kamarádství mimo zařízení.

Dětský domov Kroměříž

Podpora zájmových a volnočasových aktivit dětí DD Kroměříž

Náš projekt se zaměřuje především na kvalitní a smysluplné využití volného času našich dětí. Jedná se o zapojení dětí do zájmových kroužků, nákup sportovního vybavení a pobyty na prázdninových táborech.

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna Hostouň

Zvýšení odborné způsobilosti dětí a mládeže

Projekt je zaměřen na zvýšení odborné způsobilosti klientů Výchovného ústavu v Hostouni prostřednictvím realizace odborných kursů v souvislosti s přípravou na budoucí povolání.

Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace

Do samostatného života bez obav 3

Naším velkým přáním je, aby příprava dětí žijících v dětském domově na jejich budoucí život byla komplexní, nepostrádala cit a podporu, a zároveň co nejefektivněji plnila svůj cíl. Přesně takovou koncepci jsme našli v projektu tréninkového bytu. Již dva roky máme jedinečnou možnost pomáhat mladým lidem se složitými prvními krůčky do života právě díky tomu, že jsou ubytováni v tréninkovém bytě, mimo dětský domov, ale zároveň ve snadném dosahu od "mateřské lodi"☺, aby se pomoc k dětem v případě potřeby dostala včas. Již tři mladí lidé měli možnost žít před definitivním odchodem z dětského domova v tréninkovém bytě, který se v ničem neliší od běžných bytů a pod zkušeným dohledem vychovatelů a ostatních pracovníků dětského domova se učili samostatnosti. Ze všech máme velkou radost. Dvě dívky již odešly a žijí svůj samostatný život již "naostro", chlapec, který tam bydlí nyní, si tuto šanci nemůže vynachválit.

Dětský domov, Žíchovec 17

Děti z Dětského domova na letních táborech 2022

Pobyt dětí z Dětského domova Žíchovec na letních dětských táborech v roce 2022