Dětský domov a Školní jídelna, Plumlov, Balkán 333

Bertík 2021 DD Plumlov

Letní zážitkový tábor pro děti DD Plumlov

PROSTOR PRO, o.p.s.

reSTARTÉR

reSTARTÉR je projekt zaměřený na děti a mladé lidi ve věku 8-22 let, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci (problémy osobní/osobnostní, rodinné, v kolektivu) a kteří jsou pravidelnými klienty našeho nízkoprahového zařízení KLUBÍK. Cílem projektu je posílit psychosociální dovednosti a schopnosti klientů – prohloubit úroveň vzájemné komunikace a otevřenosti klientů směrem k sociálním pracovníkům, a vytvořit tak prostor pro posun v řešení jejich problémů.

SKP-CENTRUM, o.p.s.

Dětské centrum

Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi, SKP-CENTRUM, o.p.s., je službou sociální prevence. Pomáhá ženám a matkám s dětmi, které ztratily domov, jsou bez finančních prostředků, pomoci partnera či rodiny, překlenout složité životní období. Součástí azylového domu je Dětské centrum, které matkám pomáhá při výchově a vzdělávání jejich dětí. Dětské centrum je otevřeno 4 dny v týdnu pro skupinovou práci s dětmi předškolního věku a dvakrát týdně pro skupinovou práci s dětmi školního věku. Dětské centrum je ale otevřeno i pro nejmenší děti, které v centru tráví čas společně se svými matkami a pedagogickou pracovnicí. Projekt, s nímž usilujeme o Vaši podporu, je zaměřen na komplexní práci s dětmi a jejich maminkami, které žijí v azylovém domě a potřebují naši pomoc a podporu. Díky dosavadní podpoře Nadačního fondu Albert se nám daří rozvíjet důležitou část naší práce a její výsledky jsou obrovskou motivací pro naši další práci.

Charita Most

Učíme se v Zastávce

Projekt "Učíme se v Zastávce" se zabývá problematikou vzdělávání a trávení volného času dětí a mládeže v sociálně vyloučené lokalitě v Duchcově. Chceme nabídnou dětem možnost vzdělávat se v NZDM Zastávka a tím zlepšit své možnosti. Jako motivační prvek slouží vzdělávací výjezdy, které pořádá NZDM Zastávka.

Městská charita České Budějovice

Bertíkovy V.I.P. klubíky

Smyslem projektu je vytvořit pro děti a mládež ze sociálně a ekonomicky slabých rodin podmínky pro smysluplné trávení volného času. Zapojením se do jednotlivých aktivity projektu se děti a mládež učí zodpovědnosti, dodržování pravidel fair-play a spolupráci. Zlepšují se jejich motorické schopnosti a dovednosti, rozvíjí kreativita a vytvářejí společensky žádoucí návyky. Nepatologické prostředí podporuje zdravou soutěživost, navazování přátelských vztahů a přispívá k eliminaci nežádoucích projevů chování. Děti zde mohou zažít úspěch a naučit se přijmout porážku.

P-centrum, spolek

Rodinné centrum U Mloka

Základní potřebou dětí je sounáležitost a bezpečí, tedy potřeba někam patřit a vnímat svět jako bezpečné místo. Děti, které navštěvují Rodinné centrum U Mloka, tyto potřeby nemají nasyceny a vykazují známky selhávání doma, mezi vrstevníky i ve škole. Působíme v roli průvodců v procesu sebepoznání, vyrovnávání se zátěžovými situacemi a pomáháme znevýhodněným dětem rozpoznat a naplnit jejich aktuální potřeby. Posláním Rodinného centra U Mloka je cíleně a aktivně podporovat rodiny s dětmi, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci, kterou nedokážou řešit vlastními silami, jako jsou: narušené vztahy, rozpad rodiny, sociální vyloučení, selhávání ve škole, nedostatečné výchovné kompetence rodičů a nevhodné výchovné prostřední.

RC Radost o.p.s.

Kousek Radosti Dětem

Násilí v rodinách, porozvodová traumata, šikana dětí, úmrtí v rodině… I to jsou témata, která v naší poradně řeší psychologové a terapeuti s dětmi a jejich rodinami. Pomáhají jim překonat těžké životní krize, nastartovat nový začátek. Projekt podpoří 20 ohrožených dětí, které navštěvují psychologickou poradnu RC Radost.

Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25

Léto s Bertíkem

Díky NF Albert by děti z dětského domova v Přerově mohly v létě 2021 trávit svůj volný čas na táborech v blízkém okolí.

Dětský domov HUSITA, o.p.s.

Tréninkový byt 2020 pro mladé dospělé žijící v dětském domově

Finanční podpora bude využita na nájem tréninkového bytu, kde budou bydlet pravděpodobně 2 chlapci sourozenci, žijící v dětském domově na smlouvu o dobrovolném pobytu. Pravděpodobně v bytečku bude pobývat chlapec Michal, který bude v tomto roce končit SOU Hluboš obor truhlář výučním listem na SOU Hluboš, je mu 19 let. Na podzim 2021 zletí chlapec Jiří, který by se do bytu přestěhoval za svým bratrem Michalem. Jirka byl přijat na SOU Dubno, obor instalatér. Podstatou tohoto projektu je, aby si mladí sopělci vyzkoušeli samostatné bydlení.

Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace

Do samostatného života bez obav 2

Rádi bychom pokračovali v úspěšném projektu, jehož cílem je soustavně připravovat dospívající děti na odchod z dětského domova a jejich samostatný život. Dle zkušeností již víme, že tento projekt skutečně má smysl a pomáhá mladým lidem z dětského domova stavět se na vlastní nohy, a to za doprovázení a podpory dětského domova. Tito mladí lidé jsou ubytováni v tréninkovém bytě, který se ničím neliší od běžných bytů. Žijí a hospodaří tam sami, pouze pod dohledem pedagogických pracovníků dětského domova. Mohou se tak v bezpečném prostředí učit praktickým dovednostem spojeným se starostmi o základní povinnosti v běžném životě, naučit se postarat sami o sebe, zkrátka "žít sami". Naučí se vše, co se jiní učí přirozeným způsobem v průběhu života, když vyrůstají ve fungujícím rodinném prostředí. Nebudou, co se týče samostatnosti a odpovědnosti, v nevýhodě oproti jiným, kteří měli štěstí.

Dětský domov, Žíchovec 17

Klienti DD Žíchovec na letních dětských táborech 2021

Projekt Klienti DD Žíchovec na letních dětských táborech 2021 se opakuje již několikátým rokem. Klienti Dětského domova mají možnost se zúčastnit několika letních dětských táborů v různých částech České republiky.

TILIA - občanské sdružení, z. s.

Slunce - příprava dětí z dětských domovů na odchod z DD

Tilia z. s. pracuje více než 12 let s dětmi z dětských domovů na posilování jejich kompetencí a přípravě pro samostatný život. Nejedná se pouze o jednorázové kurzy, ale o navazující cyklus deseti dvoudenních setkání, která se konají každý měsíc (září – červen). Hlavními tématy projektu Slunce jsou zejména: příprava na odchod z DD do společnosti, začlenění na trh práce, ekonomické znalosti, prevence rizikového chování či prohlubování sociálně komunikačních dovedností. Projekt je zaměřen na realizaci programů získávání výše zmíněných základních sociálních a profesních dovedností pro tuto mládež. V projektech spolupracujeme s DD Nové Strašecí, Nymburk, Zruč nad Sázavou, Sázava, Kralupy nad Vltavou, Unhošť a Pyšely.

Dětský domov Šance, Olomouc

Podporou vzdělávání a zájmové činnosti k vyšší konkurenceschopnosti klientů na trhu práce

Financemi z projektu podporujeme vzdělávání dětí a zájmovou činnost zejména v aktivní formě. Za posledních 11 let jsme dovedli 6 klientů k promoci na VŠ, další je v pořadí, jiní studují maturitní odbory SŠ, VOŠ, máme i řadu šikovných řemeslníků. Podporovaný koníček se často stává přivýdělkem nebo i zaměstnáním. Financování je vícezdrojové. NF Albert je jedním z pevných pilířů financování vzdělávání, kultury a sportu.

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s.

Řemeslo má zlaté dno IV.

Smyslem projektu je zajistit finanční prostředky mladým lidem, kteří studují, nebo začnou studovat ve školním roce 2021/22 učňovské a maturitní obory. V probíhajícím projektu Řemeslo má zlaté dno III. je podporováno 8 studentů z toho pět již dlouhodobě. To jim pomohlo úspěšně zvládnout další školní rok. Rádi bychom přispěli i nadále k úspěšnému školnímu roku na cestě k dosažení odborného vzdělání. Náklady na studium jsou pro rodiny velmi zatěžující. Dospívající vychovávají často rodiče samoživitelé, příjmy rodiny se pohybují na hranici životního minima. Těmto dětem chceme umožnit dosáhnout odborného vzdělání tak, aby měly větší šanci se uplatnit na trhu práce a jejich start do samostatného života byl úspěšný.

Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s.

Učíme se pracovat, abychom nebyli zátěží.

Dům na půl cesty Havlíčkův Brod nabízí pomoc a podporu mladým lidem z dětských domovů. Součástí práce je naučit nezaměstnané klienty pracovním dovednostem v dílně ručních prací. Jedná se o činnosti, které jsou pro klienty bez práce nezbytné, aby se zvýšila jejich šance najít a hlavně udržet si práci. V dílně společně s dobrovolníky pracují na výrobě předmětů ze dřeva a překližky. Důraz je kladen na kvalitu, kvantitu, ale také dochvilnost, vztahy, spolupráci a další prac. návyky. Cílem je, získat, posilnit či neztratit pracovní návyky a nezvyšovat počet dlouhodobě či celoživotně nezaměstnaných.

Temperi, o.p.s.

S Bertíkem za poznáním i zábavou

Projekt je zaměřen na udržení kvalitní nabídky volnočasových a preventivních aktivit v rámci sociální služby Nízkoprahový klub pro děti a mládež, která se zaměřuje na práci s dětmi a mládeží ze sociálně znevýhodněného prostředí. S cílovou skupinou pracujeme již přes 3 roky a díky tomu dobře známe prostředí, ze kterého děti pochází i problémy dětí žijících v sociálně znevýhodněném prostředí. Program setkávání se skládá z mnoha různých aktivit preventivního charakteru. Jedná se o různé výlety, sportovní aktivity, rozvíjení osobnosti, kreativní aktivity, budování zdravého životního stylu. Aktivity v Nízkoprahovém klubu s cílovou skupinou probíhají pravidelně, každý den, během celého roku dle vytvořeného harmonogramu a jsou pro děti bezplatné.

Salesiánský klub mládeže, z. s. Zlín

Doučování SKM Zlín

Nový projekt "Doučování SKM Zlín" reaguje na potřebu našich klientů - dětí a mladých, kteří se účastní našich aktivit - pomoci jim v systematické přípravě do školy. Nabídkou pravidelných hodin doučování chceme podpořit jejich přípravu na budoucí povolání. Vedeme mladé k uplatnění na trhu práce, k poctivému přístupu ke svým povinnostem a k zodpovědnému přístupu k životu. Tento projekt navazuje na činnost našeho nízkoprahového zařízení, ale není jeho součástí. Lektoři budou vybíráni z řad našich mladých dobrovolníků/externistů především SŠ a VŠ studentů, s kterými spolupracujeme.

Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice

Děti a mládež v azylovém domě

Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice v rámci sociální služby azylový dům poskytuje přechodné ubytování rodinám s dětmi a také jednotlivcům pečujícím o děti. Vesměs se jedná o sociálně slabé rodiny, které přišly o své stálé bydlení a doléhají na ně tíživé existenční problémy. Tato situace se obtížně zvládá dospělým uživatelům služby, o to více tento stav působí negativně na jejich děti. Přitom děti a mládež dle statistických dat za posledních pět let tvoří přibližně 50 až 60% uživatelů služby. Proto se také náš projekt zaměřuje právě na tuto věkovou kategorii dětí ve věkovém rozmezí 5 až 15 let. Naše dlouholeté zkušenosti s prací s dětskými klienty potvrzují, že soustavné a pravidelné aktivity přinášejí pozitivní výsledky v oblasti psychiky těchto dětí, což může i kladně ovlivnit klima a atmosféru v jednotlivých rodinách. V rámci aktivit s dětskými uživateli služby jsou podporovány zdravé životní návyky, pravidelná školní docházka a vzdělávání, smysluplné využívání volného času.

Vzájemné soužití o.p.s.

Žijeme fotbalem

Projekt podpoří 35 chlapců vyrůstajících v nepodnětném prostředí v jejich cestě za lepším životem, v jejich snu zdokonalovat se ve sportovní dovednosti, kterou milují-fotbalu. Cílem je kluky v jejich dosavadní úspěšné snaze a sociální integraci nadále podpořit, pomoci jim se fotbalově i lidsky rozvíjet pod vedením zkušených koučů, kteří je pozitivně motivují a posouvají dále. Pravidelné smysluplné aktivity a touha jít si za svým cílem vyvažuje rizika, která s sebou nese život ve vyloučené lokalitě. Díky aktivitě. která je jim blízká, získají nové dovednosti a stanou se inspirací i dalším dětem z vyloučených komunit.

Komunitní středisko Kontakt Liberec

PRYČ S NUDOU - podpora volnočasových aktivit

Projekt PRYČ S NUDOU je určen dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí ve věku 6-15 let. Děti se budou moci zapojit do netradičních jednorázových aktivit tematicky zařazených pravidelně během celého roku - jsou to činnosti a aktivity navíc, nad rámec běžných volnočasových aktivit. Tyto zážitkové aktivity jsou bezplatné, jejich cílem je pracovat na posilování dětského kolektivu, hlubším prožitku a zážitku úspěchu a rozšiřování zkušeností dětí i sebepoznání. Jedná se o aktivity, které rodiče těmto dětem nemohou převážně z ekonomických důvodů, ale například také i vlivem nevhodného či nepodnětného sociálního prostředí (chudoba, dysfunkční rodinné zázemí, sociálně patologické jevy, častá migrace, zanedbanost a.) poskytnout. Program zahrnuje 10 různých aktivit - např. návštěvu koňské jízdárny, vánoční tvořivé dílny, návštěvu iQ Landie a mnohé další. Každé aktivity se zúčastní cca 15 dětí.

Rodina sv. Zdislavy, z. s.

Doprovázení dospívajících a mladých dospělých z pěstounské péče

Cílem projektu je nabídnout služby dětem, které vyrostly v pěstounské péči a připravují se na vstup do samostatného života. Aktivity projektu budou zaměřeny především na skupinové aktivity formou svépomocných skupin pro mladé ve věku 16-26 let. Ve skupinách si mohou mladí lidé sdílet své zkušenosti z procesu osamostatňování, ke kterém patří především ukončování vzdělání, hledání práce, zajištění adekvátního bydlení, hospodaření s financemi a navazování partnerských vztahů. Další aktivitou projektu budou jednodenní vzdělávací a prožitkové semináře zaměřené vždy na jednu oblast důležitou pro období osamostatňování. Na skupinové aktivity bude navazovat individuální doprovázení klientů projektu v jejich přirozeném prostředí.

SEMIRAMIS z. ú.

Spolu, ještě o krok dál!

V psychologické péči pro děti a mladé lidi často slýcháme pojmy jako je diagnostika nebo medikace. Absence podpory v podobě pravidelných rozhovorů je alarmující. Nehledě na to, že dítě vnímá psychologa často jako „strašáka“. Krizi nebo náročnou situaci si nikdo z nás nenaplánuje. Jako pracovníci N klubu jsme pracovníky sociálními, proto je naše vzdělání v této oblasti pouze okrajové. Možnost využít psychologickou péči v prostorech N klubu, který funguje pro všechny příchozí děti a mladé lidi a má mezi touto skupinou pevně usazené jméno, je krok správným směrem. V průběhu projektu realizujeme 25 hodin individuální péče pro každé zapojené dítě či mladého člověka, tedy v součtu 250 hodin odborné péče za kalendářní rok. Výhodou je zapojení psychologa, který v N klubu díky Nadačnímu fondu Albert již druhým rokem působí a má důvěru zapojených dětí a mladých lidí. Práce na pozitivní změně v oblasti mezilidských vztahů přináší díky dlouhodobé spolupráci hlubší odraz v životech našich dětí“.

Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy

Tři v tom

Při rozpadu rodiny vznikají často dva tábory - rodiče a děti - z nichž každý má na nějakou dobu svůj svět. Rodiče řeší řadu praktických kroků a často se snaží z posledních sil zvládnout svoje emoční prožívání. Děti se pohybují v dosud neznámém světě plném otazníků a čekají na odpovědi. Bertík jim přináší třetího - terapeuta, který chápe a zná praktické okolnosti a rozumí duším dospělých i dětí. Podává jim ruce a provede je šetrně náročným obdobím.

KoCeRo - komunitní centrum Rovnost o.p.s.

Moje cesta

Od roku 2006 aktivně pracujeme s dětmi a mládeží ze sociálně vyloučených lokalit nebo ohroženými sociálním vyloučením, zejména s romskými dětmi. Známe dobře prostředí, ve kterém děti a mládež vyrůstají, i problémy a slabé stránky romské komunity. Největší slabinou je nízká úroveň vzdělanosti příslušníků romské menšiny, která je příčinou mnoha dalších problémů – neúspěšnost na trhu práce, zadluženost, problémy s tím spojené. Projekt Moje cesta nabízí romským dětem a mládeži, které žijí ve složitých sociálních a ekonomických podmínkách a často nemají v rodině potřebnou podporu a zázemí pro školní přípravu a pro rozvoj svých dovedností, pravidelné výchovně vzdělávací aktivity, které povedou ke zlepšení školních výsledků, zvyšování všeobecných znalostí a dovedností, k eliminaci sociálního vyloučení a výskytu společensky nežádoucích jevů, ke smysluplnému trávení volného času.

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547

Máme rádi volný čas

Cílem projektu je pravidelná práce s chlapci v dětském domově se školou v rámci terapeutické práce a kroužků. Chlapci v zařízení jsou děti se sociálním znevýhodněním. Volnočasové aktivity přispějí ke zmírnění nepříznivé situace těchto dětí, napomohou stabilizaci jejich chování a umožní jim získání nových dovedností a znalostí.

Dětský domov Brno, Jílová, příspěvková organizace

Zážitkové využití prázdnin

Finanční podporou umožnit dětem z dětského domova, s nařízenou ústavní výchovou pobyt v jiném prostředí, možnost získání nových kamarádů a prožití zážitků v době prázdnin.

Diakonie ČCE - středisko Vsetín

Léto plné zážitků

Ve Vsetíně žijí rodiny, které neměly tolik štěstí a tíží je dlouhodobá nepříznivá sociální situace. Tyto rodiny pravidelně využívají sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi Mozaika Diakonie ČCE středisko Vsetín. Jedná se především o rodiny, které žijí ve vyloučené lokalitě, trápí je nedostatek financí a neznají tak možnosti trávení volného času. Nemají společné zážitky, neví jaké to je, jet společně s rodinou na výlet. Díky projektu bude sociálně slabým rodinám dopřáno něco, co jiné rodiny považují za automatické. Během léta proběhne 8 zážitkových akcí, které namotivují rodiče k větší samostatnosti, odpovědnosti a odbourání strachu ze zapojení se do společnosti, což přispěje k další práci s touto cílovou skupinou. Děti tak poznají, jaké to je zažít něco neobvyklého s mámou a tátou. Některé ještě nikdy nebyly v ZOO, na zámku, na rozhledně, nebo vůbec neví jaké to je, pohladit si zvířátko.

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň, z. s.

Hravě do školy i na prázdniny

Od roku 2009 pomáhal náš tým pracovníků rodinám s dětmi se školní přípravou / doučováním. Ve školním roce 2016/2017 bylo podpořeno aktivitou školní příprava 17 dětí z Kadaně a okolních obcí a 9 dětí z Klášterce nad Ohří. Za školní rok 2017/2018 bylo podpořeno aktivitou školní příprava 11 dětí z Kadaně a okolních obcí a 3 dětí z Klášterce nad Ohří. Za školní rok 2019/2020 bylo podpořeno aktivitou školní příprava 20 dětí z Kadaně. Náš tým pracovníků bude působit až do konce roku 2020 pod organizací RADKA z.s., ale od 1.1.2021 bude přecházet spolu se všemi sociálními službami pro organizaci Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy. Zaměřujeme se na podporu a vývoj ve vzdělání, výchovy a úspěchu na základních školách, aby děti, které se nachází v rodinách se složitou ekonomickou a sociální situací měli možnost ke své lepší budoucnosti. Hlavní pro dosažení cíle je vytvoření podmínek pro zdárný a všestranný rozvoj dětí z cílové skupiny (tj. podpora jejich začleňování formou individuálního práce s dětmi). Projekt je určen dětem, co žijí v rodinách sociálně či ekonomicky znevýhodněných, kde motivace ke vzdělání není prioritou výchovy. Předpokládáme účast 15 dětí. Aktivita bude probíhat v prostorách zázemí organizace přímo na Hradci - to vše dle domluvy rodičů a dětí. Našim cílem je naplnění volného času dětí v odpoledních hodinách a i v období prázdnin. Celý projekt bude zajišťovat zkušená pracovnice spolu s 1 dobrovolníkem z řad mládeže přímo z vyloučené lokality.

Dětský domov a Školní jídelna, Hranice, Purgešova 847

Aktivity s Bertíkem 2021

Projekt je zaměřen na věkovou skupinu 9 – 20 let a hlavním cílem projektu je zkvalitnit, rozšířit a vytvořit podmínky pro zájmové vzdělávání dětí a vyvíjet tak u nich touhu po smysluplném využívání volného času, čím lze předcházet sociálně patologickým jevům. Projekt má pomoci k zvýšení socializace dětí ve společnosti, k zabránění pocitu méněcennosti a k rozvoji jejich individuálních schopností a talentu a je zaměřen preventivně a to činností v zájmových kroužcích či letních pobytech mimo domov. To vše by mělo přispět k jejich adaptaci a v konečné fázi i jejich uplatnění po odchodu z domova. Aktivity by měly rozšířit dovednosti a znalosti dětí, jejich manuální zručnost. Podporu žádáme pro děti, kterým rodina nebyly schopna zajistit základní potřeby a tímto je chceme podpořit v jejich zdravém vývoji a usnadnit integraci i socializaci do společnosti. Dalším cílem projektu je informovanost dětí o nebezpečí rizikového chování a vést je k sebevědomí, správnému sebehodnocení, k stanovení si reálných cílů, k poznání sebe sama, k zvládání stresů, k dovednosti řešit problémy bez návykových látek. Projektem podpoříme jednotlivé děti nastupující na střední školu a s tím související náklady na středoškolské studium. Projekt začne v lednu 2021 a bude ukončen v prosinci 2021.

Útočiště Cheb

Počítačová učebna - aneb cesta ke vzdělání a zaměstnání

Cílem projektu je získat finanční prostředky na realizaci počítačové učebny pro děti od 6 do 21 let ze sociálně a ekonomicky znevýhodněného prostředí, jimž chybí základní znalosti a dovednosti v této oblasti.

Sdružení D, z.ú.

S dobrovolníkem k samostatnosti - rozšíření

Projekt "S dobrovolníkem k samostatnosti - rozšíření" je projektem aktivního sociálního učení prostřednictvím zkušených sociálních lektorů a expertů provázení pro děti z dětských domovů, náhradní rodinné péče a v péči OSPOD. Dává znevýhodněným dětem a dospívajícím příležitost přitažlivou, interaktivní a zábavnou formou vyzkoušet si a „natrénovat“, jak obstát v konkrétních životních situacích, které budou muset v budoucnu samostatně řešit. Podstatou našeho přístupu je možnost setkat se dopředu a nanečisto v modelových situacích s konkrétními problémovými životními situacemi (např. jsem bez peněz, nemám kde bydlet, všichni se na mě vykašlali, neumím navázat kontakt s okolím ...) jednat v nich za sebe sama, mít možnost udělat chybu a poučit se z ní, mít "parťáka" který mi pomůže hledat řešení. Zmíněný přístup prokazatelně pomáhá vytvářet lepší pozitivní návyky, formuje pevnější postoje a umožňuje získávat informace prostřednictvím osobní zkušenosti. Projekt obsahuje nácvikové a preventivní aktivity a dlouhodobý mentoring prostřednictvím experta provázení. 1/ Skupinové nácvikové aktivity: Realizujeme společně pro skupinu 10 -15 dospívajících v rozsahu víkendového dopoledne na témata dle potřeb cílové skupiny. Témata budou specifikována a zanesena do metodiky v průběhu čevence - prosince 2020. Celkem 3 dopolední programy. Programy se odehrávají částečně v prostředí Dramacentra (vlastní prostor realizátora) a částečně v v neznámém prostředí „terénu“ v závislosti na tématu setkání. Lektoři s dospívajícími pracují prakticky v modelových situací a cvičeních. 2/ Skupinové preventivní aktivity: Opět, společně pro skupinu 10 -15 osob na témata dle potřeb cílové skupiny. Témata budou specifikována a zanesena do metodiky v průběhu čevence - prosince 2020. Celkem 4 dopolední programy formou tvořivé dramatiky. Programy využívají osobního zapojení a prožitku každého účastníka. Počítají s jeho individuálním postojem, byť jeho reakce nemusí být nutně pozitivní. Možnost prožitku ale dává prostor pro sebeuvědomění a zvyšuje schopnost se v situaci lépe orientovat, efektivně se zapojit do jejího řešení a následně ji úspěšně zvládnout. Nástroje a metody v projektu užité jsou orientované jednak na spontánní prožitkové sociální učení, jednak na nácvik praktických dovedností. Zasahují tedy kognitivní i emoční stránku jedince, což ovlivňuje postoje účastníků prokazatelně lépe. Nácvikové aktivity vyžadují vedení zkušenými lektory, kteří umí metodou tvořivé dramatiky pracovat, účinně ji aplikovat a upravovat pro danou cílovou skupinu. Metoda tvořivé dramatiky se ukázala být pro práci s danou cílovou skupinou vhodná vzhledem k její názornosti a možnosti vystupovat v ní za postavu a tak si uchovat osobní bezpečí. 3/ Mentoring prostřednictvím experta provázení (dobrovolníka): Cílem je přebírání pozitivních návyků, prospěšných vzorců chování od experta, nabídka smysluplného trávení volného času, sdílení společných zážitků, ale také zvýšení kompetence k orientaci a fungování v širším socio-kulturním prostředí a pomoc s řešením aktuální životní situace. Setkání jsou plánována na každý týden, z praxe ovšem víme, že se konají v průměru dvakrát měsíčně, a to v rozsahu 2-3 hodin. Mimo tyto schůzky zůstává dvojice v kontaktu pravidelně každý týden přes telefon či sociální sítě. Realizuje se pro skupinu 26 dospívajících/ ročně. 4/ Koučovací výcvik: Cílem výcviku je seznámit účastníky se základ. principy koučinku jako rozvoj. metody a jeho efekt. využití při mentoringu. Účastníci kurzu si praktickým nácvikem osvojí základní kouč. nástroje jako kladení otázek, aktivní naslouchání a kouč. techniky zvyšující uvědomění a ochotu převzít odpovědnost za své chování. Součástí výcviku bude také supervize zkušeností z reál. situací.

Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748

Hurá na tábor

Pobyty dětí z dětského domova na letních dětských táborech významně přispívají k úspěšnější integraci mezi běžnou populaci dětí. Seznamují se zde s dětmi z různých typů rodinného prostředí a získávají tak nové sociální dovednosti.

Dětský domov a Základní škola Vizovice

Doučování a psychoterapie pro děti z DD a ZŠ Vizovice

Náš projekt je zaměřen na individuální podporu vzdělávacích a rozvojových potřeb dětí z Dětského domova a Základní školy Vizovice. Podpora vzdělávacích potřeb probíhá prostřednictvím doučování anglického jazyka pro 5 dětí. Náplní je doučování v oblastech, ve kterých děti zaostávají. Kroužek probíhá pravidelně každý týden na základě domluvy s lektorkou. Psychoterapeutická pomoc cílí na podporu rozvoje dětí v oblasti vzniku a udržení zdravých mezilidských vztahů založených na funkční komunikaci, zvyšování psychické odolnosti dětí a budování jejich zdravého sebevědomí. Návštěva pana psychoterapeuta bude probíhat pravidelně dvakrát do měsíce po celý rok.

Respondeo, z. s.

Případová práce s rodinami v okrese Nymburk

Projekt je zaměřený na komplexní pomoc rodinám se sociálním znevýhodněním v okrese Nymburk, kdy je cílem dosáhnout toho, aby děti v těchto rodinách mohly zůstat a nemusely do ústavní péče. Komplexní pomoc spočívá v sociálně právním poradenství, terénní práci, psychologické pomoci a mezioborové spolupráci se subjekty, které s těmito rodinami pracují.

ADRA, o.p.s.

Kamarád hledá kamaráda

Dobrovolnické centrum vyhledá, vyškolí, podpoří, pojistí studujícího dobrovolníka do 26 let, který bude pravidelně docházet do DC a doučovat žáky vyžadující tuto péči. Jedná se o žáky od 1. do 9. třídy. Kooperaci těchto dvou skupin řídí koordinátor. Dobrovolník podává zpětnou vazbu koordinátorovi.

Dětský domov a Školní jídelna Most, přispěvková organizace

Radostné prázdniny 2021

Pobyt dětí žijících v Dětském domově v Mostě na letním táboře společně s dětmi, které vyrůstají v rodinách.

Soukromý dětský domov SOS 92, z.ú.

Samostatně do života

SAMOSTATNĚ DO ŽIVOTA je projekt zejména pro naše -náctileté děti od 14 let, dále pak na děti 18+ v tréninkovém bydlení. Naším cílem je, aby se tito mladí dospívající připravili na samostatný život ještě před dovršením 18 let, resp.před opuštěním dětského domova. Děti se s pomocí speciálního pracovníka (tzv.case managera) intenzivně připravují na odchod z DD. V rámci projektu naše náctileté „děti“ učíme pečovat samy o sebe, svou domácnost, hospodařit s penězi, zdokonalují se v sociálních dovednostech, získávají nové zkušenosti a dovednosti v běžných životních situacích. Tyto činnosti se dějí nad rámec bežné činnosti vychovatele, ale v úzké spolupráci s ním. Chceme je do života vybavit stejně jako děti vyrůstající v rodinách, tak aby po opuštění dětského domova byly schopné postarat se samy o sebe a začlenit se do společnosti. V dlouhodobém měřítku je cílem eliminovat sociální vyloučení našich klientů a jejich závislost na sociálních dávkách v průběhu celého jejich života. Od roku 2020 jsme cílovou skupinu projektu rozšířili i na ex-klienty dětského domova, kteří odešli z dětského domova v nedávné době, a vyhledávají kontakt a podporu.

Cestou necestou, z.ú.

Terapie dětí

V našem krizovém centru pracujeme terapeuticky s dětmi, které mají výrazné psychické potíže a vývoj jejich osobnosti je zásadním způsobem ohrožen. Cílem individuální terapie je poskytnout dětem bezpečný prostor a podporu pro zpracování a zvládání náročných situací, které se dějí nejčastěji přímo v jejich vlastní rodině. Terapeut dítěti pomáhá s pochopením situace, která se kolem něj děje a zmapování jeho potřeb směrem k plánované změně, aby se cítilo bezpečně. Zásadním tématem podpory je posílení zdravé vztahové vazby k biologickým rodičům. Většina dětí podpořených v tomto projektu je vedena v agendě OSPOD. Individuální setkání trvají běžně 50 minut (délka je odvislá od věku a možností dítěte). Terapeut s dítětem pracuje prostřednictvím různých technik (rozhovor, malování, projektivní techniky, terapeutické pískoviště apod.). V rámci jiného projektu pracujeme s rodiči dětí , protože ti jsou pro své děti těmi nejdůležitějšími a je nutná také změna na jejich straně.

HoSt - Home-Start Česká republika, z.ú.

Školička hrou v Ostravě

V programu Školička hrou podáváme pomocnou ruku rodičům s malými dětmi v oblastech výchovy, kde se jim nedaří nebo cítí nejistotu. Dětem nabízíme přijetí, pochopení, bezpečné hranice a prostor, kde zažívají zkušenosti v sociální skupině. Se svými dětmi mohou rodiče zažít hezké společné chvíle, které posilují vzájemný vztah a kompenzují jinak obtížnou životní a sociální situaci rodin, které čelí vyloučení z komunity.

Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284

Umění a kultura nás obohacuje

Projekt „Umění a kultura nás obohacuje“ je zaměřen na obohacení osobnostního rozvoje a přispívá k utváření potřebných kompetencí u dětí umístěných v zařízení institucionální výchovy, které by měly mít příležitost tvořit, poznávat umění a kulturu, měly by být vedeny k tolerantnímu přístupu k umění (především současnému). Projekt bude zahrnovat jak vlastní tvořivou a terapeutickou aktivitu – muzikoterapii a muzikofiletiku, tak poznání současného uměleckého světa - film, divadlo, muzikál, koncert.

Dětský domov,Praktická škola,Základní škola a Mateřská škola Nymburk,příspěvková organizace

Bertík pomáhá psychoterapií

Cíl projektu je dlouholetý, postupně získáváme nové zkušenosti a poznatky, rozvíjíme předešlé roky, nehledáme nové oblasti pomoci, ale chceme jít jedním směrem a oblast podpory prohlubovat. Projekt se zaměřuje na psychoterapeutickou podpora dětem s životním handicapem = nefunkční rodinou a životem mimo vlastní rodinu. První pomoc pro děti v ústavní výchově je „léčení duše“ = psychoterapeutická pomoc. Bez tohoto kroku nelze dětem pomáhat v jejich dalším vývoji, nemohou se dále zdravě vyvíjet a vstoupit bez následků do dospělého života.

Dobrovolnické centrum Kladno z.s.

Spolu s úsměvem

Projekt reaguje na nepříznivou situaci cílové skupiny a potřebu, aby bylo s touto cílovou skupinou pracováno – tvoří významnou část obyvatelstva, jedná se o nezranitelnější skupinu ve společnosti a zároveň je tato skupina cenným zdrojem rozvoje. Jedná se o rodiny s dětmi od 5 do 18 let pocházejících ze sociálně a jinak znevýhodněného prostředí, jejichž vývoj je ohrožen dlouhodobě nepříznivou životní a ekonomickou situací rodiny. U těchto skupin je potřeba primárně působit v oblasti sociálně patologických jevů a sociálního vyloučení, snažit se o co největší zapojení do společnosti, ukazovat jim, jak je možné aktivně a smysluplně trávit svůj volný čas. To vše se nám daří díky našim dobrovolníkům a aktivitám, který nabízejí nejen oni, ale také koordinátorky a sociální pracovnice Dobrovolnického centra Kladno. Kromě samotných volnočasových aktivit nabízíme dětem a jejich rodinám také doučování a přípravu do školy, sociální poradenství, psychoterapii, přednášky a školení a další aktivity, které jim pomohou se lépe začlenit do společnosti. Veškeré aktivity a služby jsou samozřejmě klientům poskytovány bezplatně.

Salesiánský klub mládeže, z. s. Centrum Don Bosco

Na cestě do života 6

Předkládaný projekt je zaměřen na kontinuální dlouhodobou práci s mladými lidmi, kteří vyrůstají v zařízeních ústavní výchovy, nebo kteří tato zařízení již opustili. Dále pracujeme s mladými lidmi z pěstounských rodin a z ohrožených rodin, kde hrozí odebrání dítěte do náhradní péče. Naše organizace těmto mladým lidem nabízí komplexní program podpory v období, kdy se připravují na samostatný život mimo zařízení či pěstounskou rodinu, a především v okamžiku, kdy zařízení ústavní výchovy či pěstounskou rodinu opouštějí a jsou nuceni „postavit se na vlastní nohy“. Aktivity projektu jsou koncipovány tak, abychom s mladými lidmi začali pracovat již ve věku 14-15 let, současně jsme schopni poskytovat pomoc až do jejich dospělosti a doby, kdy již mají své vlastní rodiny. V rámci této pomoci klientům kombinujeme pedagogickou, sociální a terapeutickou práci. V rámci našich programů vycházíme z 16tileté zkušenosti z práce s výše uvedenou cílovou skupinou. Tato činnost současně představuje prvek systému péče o ohrožené děti, který v ČR dlouhodobě chybí.

Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže

Cesta výš

Podpora rozvoje a vzdělávání dětí a mládeže ze sociálně ohroženého prostředí - doučování, zájmové kroužky, sociálně terapeutické činnosti v Salesiánském středisku Štěpána Trochty.

Aufori, o.p.s.

Učí (se) celá rodina 2021

V programu „Učí (se) celá rodina“ usilujeme o to, aby děti z chudých rodin měly lepší životní šanci na uplatnění ve společnosti. Naším cílem je, aby i děti ze sociálně slabých rodin prošly úspěšně systémem základního vzdělávání a pokračovaly ve studiu na vhodném středním odborném učilišti, nebo střední škole. Proto s dětmi budeme pracovat na tom, aby se zlepšila jejich docházka do školy, školní prospěch i příprava na vyučování.

Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové

Hipoterapie a canisterapie pro holčičku po dětské mozkové obrně

V Dětském domově Charlotty Masarykové je umístěna holčička, která má po dětské mozkové obrně postiženou levou ručičku a nožičku. Dívce by pomohly dva druhy terapie (hipoterapie a canisterapie) ideálně jednou týdně. Náklady na jedno sezení jsou cca 600,- Kč . Potřebná částka na celý rok je cca 60.000,- Kč.

Dobrodějky, z. s.

Vzdělávací a volnočasové aktivity pro děti z dětských domovů, náhradních a soc. slabých rodin

Dáváme lásku dětem z dětských domovů, darujte ji snámi-podpořte nás. Umožníte nám tak za dětmi pravidelně dojíždět, systematicky pomoci dětem se školní přípravou a tím zvednout jejich sebevědomí, zlepšit školní klasifikaci a zvýšit šance v budoucím uplatnění se. Umožníte nám věnovat se dětem individuelně a rozvinout jejich talent, projevit se v tom, v čem umí, což dětem dodá větší pocit sebedůvěry, který jim v životě moc chybí. Pomůžete nám naučit děti trávit jejich volný čas smysluplně. Podpoříte tím bourání předsudků.

RATOLEST BRNO, z.s.

Zvládneme to!

Rodiny s dětmi, se kterými pracujeme v Centru pro ohroženou rodinu Ratolesti Brno, se potýkají s dopady sociálního vyloučení. Mezi jeho hlavní znaky patří nezaměstnanost, nízký nebo žádný příjem a z něj plynoucí zadlužení, závislosti, malá sociální mobilita a obtíže při kontaktu s institucemi, nízké právní povědomí, nezpůsobilá kvalita bydlení, nízká úroveň sociálního a kulturního kapitálu a konfliktní vztahy. Tento stav nejsou rodiče schopni sami bez pomoci překonat a jeho důsledky ohrožují zdravý vývoj dětí. Při absenci profesionální podpory rodičovských kompetencí hrozí odebrání dítěte z rodiny nebo dočasné umístění v diagnostickém ústavu. Záměrem projektu je snížit riziko dalšího prohloubení sociálního sestupu a umožnit dětem plnohodnotný rozvoj v posilujících rodinných vztazích. Cíl projektu: V roce 2021 posílit rodičovské kompetence 6 rodičů a zajistit bezpečné rodinné zázemí dětí pro 20 dětí a mladých lidí od 2 měsíců do 16 let věku z brněnské vyloučené lokality a z ubytoven. Projektovou žádostí chceme získat finanční podporu pro celoroční seberozvojové programy Sociálně aktivizační služby (SAS) Ratolesti Brno: 1) získání know - how max. 5 odborných pracovníků Sociálně aktivizační služby v oblasti terapie - metodické vedení psychologem/terapeutem (podpora sdílení traumatické události klientem, pomoc při odkrývání a vyjádření názoru klientů na životní situaci, strategie zvládání zátěže a umožnit definovat klientskou zakázku) 2) vlastní celoroční program seberozvojových skupin pro 20 dětí ve třech věkových kategoriích a) rodiče s nejmenšími dětmi do 2 let, b) děti do 12 let věku, c) děti a mládež do 16 let věku, 3) čtyřdenní pobytovou akci programu (říjen 2021) pro 12 dětí. Výjezd umožňuje navázat intenzivní vztah dítěte s klíčovým sociálním pracovníkem SAS a otevřít dosud citlivá a skrytá témata. Tématy programu je překonání rizik plynoucích ze sociálního vyloučení, předcházení hluboké dysfunkce rodiny, a zdravý vývoj dítěte: bezpečný vztah rodič – dítě, racionální stravování, závislosti, kyberbezpečnost, rizika dluhu, sebehodnocení, partnerské a sexualizované násilí atd. Programy lektorují odborníci z oblasti psychoterapie, sociální pedagogiky, sociálních služeb, práva, soudnictví a bezpečnosti. Seberozvojové programy jsou nadstavbovou částí komplexního systému podpory registrované sociálně aktivizační služby.

Výchovný ústav, středisko výchovné péče a střední škola Buškovice

Bez práce, nejsou koláče.

Bez práce nejsou koláče, a právě proto se opakovaně snažíme našim klientům umožnit co nejvyšší kvalifikaci, kterou jsou schopni získat. V rámci našeho zařízení se žáci vzdělávají v jednom z pěti učebních oborů. Trh práce je zahlcen žadateli, a proto chceme našim žákům umožnit zvýšení kvalifikace. Jedná se o kurzy zaměřené na získání oprávnění na řízení motorového vozidla sk. B, získání oprávnění pro práci s motorovou pilou a křovinořezem a oprávnění pro práci s vysokozdvižným vozíkem. S našimi dětmi pracujeme tak, aby po skončení ústavní péče byli schopni postavit se na vlastní nohy, našli si práci a stali se platnými, pracujícími členy společnosti.

Společnost Podané ruce o.p.s.

Terénní programy pro děti a mládež v Olomouci

Posláním projektu „Terénní programy pro děti a mládež v Olomouci“ je pomáhat dětem a mladým lidem ve věku od 7 do 26 let v obtížných životních situacích, sdílet s nimi jejich radosti i starosti, a rozvíjet u nich pozitivní postoj k životu. Poslání dosahujeme prostřednictvím kontaktní sociální práce přímo v přirozeném prostředí dětí a dospívajících s důrazem na lidský, profesionální přístup, orientovaný na individuální potřeby každého dítěte. Realizace projektu probíhá prostřednictvím terénních pracovníků a organizování preventivních volnočasových aktivit, které rozvíjí skrytý dětský potenciál a učí je, jak smysluplně trávit volný čas. Projekt je Nadačním fondem Albert podporován již od roku 2012 a díky těmto dotacím se nám podařilo rozšířit pole působnosti, nakoupit množství dětskou kreativitu rozvíjejícího vybavení a uspořádat mnoho akcí, které by děti ze sociálně znevýhodněného prostředí jinak nemohli zažít. Máme pracovní tým, který má s klienty v terénu dlouhodobě vybudován vztah důvěry a noví klienti o naše služby jeví velký zájem. My jim pak i díky tomuto projektu můžeme pomáhat v jejich životě nacházet správný směr.

z.s. Filadelfie

Streetwork - terénní práce na sídlišti Kolaříkovo

Terénní pracovníci Nízkoprahového klubu U-kryt přicházejí 3x týdně na sídliště Kolaříkovo, aby dětem a mládeži, které svůj volný čas tráví většinou na ulici (pasivně či rizikově) nabízeli aktivní přínosné trávení volného času. Společně s nimi dělají sportovní aktivity, hrají hry, povídají si. Usilují o navazování vztahů důvěry, v rámci kterých by mohli dětem pomoci, podpořit je ve zvládání jejich problémů a těžkostí, které mohou mít ve škole, s vrstevníky, v rodině, sami se sebou.

DOMINO cz, o. p. s.

KALEIDOSKOP

Hlavním cílem projektu KALEIDOSKOP, který je součástí rozsáhlejšího projektu, je komplexní a systematická pomoc dětem a mladým lidem do 26 let věku z náhradní rodinné péče ze Zlínského kraje, Moravskoslezského i Olomouckého kraje. Náplní projektu je motivovat, podporovat klienty k osobnímu rozvoji, ke stabilizaci jejich života, k ujasnění si hodnot, osvobození se od životních traumat a převzetí zodpovědnosti za své skutky a tím i svou budoucnost. Cíle bude dosaženo prostřednictvím dvou projektových aktivit, a to pracovní rehabilitace - ergoterapie, která je předmětem žádosti o podporu, a také prostřednictví preventivních programů. Interaktivní forma s sebou přináší možnost spojit teoretickou rovinu s praktickou, což vede k tomu, že dokáží veškeré své znalosti a dovednosti využít v reálných situacích, které je v životě zastihnou. Projekt klade důraz na individuální přístup ke každému účastníkovi a také na jejich aktivní zapojení. Projekt bude realizován po dobu 12 měsíců, a to od 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021. Z nadačního fondu Albert žádáme finance na přímou podporu 10 klientů ergoterapie - mzdové náklady.

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Realizace svépomocných skupin a doučování dětí v pěstounských rodinách

Projektem je realizace a vedení svépomocných skupin pro pěstounské rodiny, konkrétně pro jejich vlastní nebo adoptované děti. Pro pěstounské děti stát garantuje a poskytuje množství podpory, ale pro děti adoptované a vlastní už tyto možnosti nejsou. Je pro ně mnohdy náročné vyrůstat v prostředí, kde se převážná část péče soustřeďuje na dítě pěstounské, které to samozřejmě při příchodu do rodiny velmi potřebuje. Od samotných pěstounských rodin a jejich dětí vyšla myšlenka realizovat svépomocné skupiny s psychologem a psychoterapeutem. Celým pěstounským rodinám tak chceme nabídnout prostor pro podporu a povzbuzení v jejich situaci. Zároveň realizujeme doučování školního učiva pěstounským dětem. Je důležité, aby společný čas dítěte a pěstounů nebyl výhradně zaměřen na přípravu do školy a dohánění nezvládnutého učiva, ale spíše o využití volného času a tím i posilování mezilidských vztahů v pěstounské rodině.

CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

Dejme šanci dětem

Projekt pomůže 20 dětem, které vyrůstají v náhradní rodinné péči - 7 dětí podpoříme v jejich rozvojových aktivitách (kroužky, řidičské průkazy, letní tábory) a 13 dětem poskytneme odbornou pomoc formou terapie nebo konzultací u psychologa.

Cheiron T, o.p.s.

Maringotkou blíže k dětem

Terénní program Cheiron T, o.p.s. využívají mladiství (13-26 let) vyrůstající ve znevýhodněném prostředí, kteří jsou ohrožení sociálně patologickými jevy a kteří z určitých důvodu nevyužívají žádné jiné zařízení, kde by mohli řešit své problémy. Terénní pracovníci se proto snaží pomáhat jim v jejich přirozeném prostředí - přímo na ulici. Nicméně, ne všechny problémy a záležitosti, které klienti řeší, se dají řešit přímo venku na lavičce. Velká část z nich vyžaduje pocit soukromí a zázemí, např. citlivé rodinné záležitosti, psaní životopisu, podávání žádosti o městský byt, atd. Cílem této žádosti o nadační příspěvek je proto získat finanční podporu na nákup mobilního zázemí pro terénní program - maringotky, která by klientům poskytla bezpečné prostředí a jež by se nacházela v místě, kde klienti nejčastěji tráví svůj čas.

Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú.

Podpora dětí a mladých dospělých z klubu Pacific 2021

Nízkoprahový klub Pacific (dále jen NZDM) poskytuje sociální služby dětem a mladým dospělým z lokality Černého Mostu více než 18 let. Díky několikaleté spolupráci s Nadačním fondem Albert můžeme nabízet našim klientům, kterými jsou děti ve věku od 6 do 18 let, kvalitní nabídku volnočasových a preventivních aktivit. Služba je na Praze 14, kde působí, velmi potřebná, jelikož se zde nacházejí 2 romské sociálně vyloučené lokality a žije zde zvýšený počet sociokulturně znevýhodněných obyvatel, je zde vysoká míra nezaměstnanosti a vysoký podíl obyvatel z etnických menšin a cizinců. Často se jedná o rodiny s dětmi, které nejsou schopné uspokojovat jejich základní životní potřeby. Tyto rodiny jsou ve zvýšené míře ohroženy sociálním vyloučením. NZDM je často jediným místem, které svým klientům poskytuje bezpečné a podpůrné zázemí, detekuje u nich problematické životní situace a poskytuje jim odpovídající odbornou pomoc. NZDM Pacific nabízí klientům výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti zaměřené na rozvoj dovedností klientů včetně sociálních a bezpečné, zároveň však smysluplné trávení volného času.

Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Praha 2, Jana Masaryka 16

Klára a její studium

Spolufinancování středoškolského studia talentované dívky. Studium bude zcela financováno dětským domovem se školou, rodina se na něm nemůže podílet. Jedná se o běžné studijní výdaje (ubytování v domově mládeže, stravné, cestovné, nákup učebnic). Dětský domov se školou využívá podpory nadačním fondem v tomto ojedinělém případě.

Rozum a Cit, z. s.

Čas pro pěstounské děti

Naše organizace Rozum a Cit, z.s., pracuje více než 20 let s pěstounskými rodinami v Praze, Středočeském a Plzeňském kraji. Tyto rodiny s námi mají uzavřenou dohodu o poskytování pěstounské péče. Našim klientům nabízíme široký komplex služeb zahrnujících doprovázení, poradenství, asistovaný kontakt, terapeutickou práci a respitní neboli odlehčovací služby. Předkládaný projekt je zaměřen právě na odlehčovací akce pro děti z pěstounských rodin. Péče o svěřené děti bývá náročná a pěstouni si potřebují odpočinout. Pokud pečují o dítě starší dvou let, mají (ze zákona o sociálně právní ochraně dětí) právo na dlouhodobé odlehčení, které mohou využívat každoročně v rozsahu 14 dní. Odlehčovací péče je poskytována v souladu s potřebami a zájmy svěřených dětí. Jinak vypadá u malých dětí nebo dětí, které jsou v rodině teprve krátce, a jinak u starších školáků. Zákonných 14 dní se může čerpat najednou nebo po jednotlivých dnech. S výběrem a zajištěním vhodné odlehčovací akce/aktivity pomůže pěstounům klíčový pracovník. V rámci naší organizace pořádáme celodenní výlety pro děti, víkendové pobyty pro mládež, zprostředkujeme klasické i příměstské tábory, přispíváme na letní i školní pobyty, sportovní soustředění, lyžařské výcviky. U dětí, které jsou velmi malé nebo mají specifické potřeby, pomáháme zajistit individuální péči. Finanční podpora z tohoto projektu bude případně určena na zajištění a realizaci dvou víkendových pobytů pro děti v pěstounské péči (v Praze a Benešově).

Prostor plus o.p.s.

Venkovní zázemí pro děti a mládež

Projekt se zaměřuje na společné aktivity dětí a mládeže žijící v sociálně vyloučené lokalitě a také na spojení lidí tím, že se budou společně a svépomocí starat o prostředí tam, kde žijí. Díky získaným finančním prostředkům se vybuduje nové, bezpečné, útulné místo pro pohybové aktivity, setkávání, hru i odpočinek na čerstvém vzduchu.

Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9 - Klánovice, Smržovská 77

Letní tábor 2021

Organizace letního tábora 2021

Dětský domov a Školní jídelna Nové Strašecí

Individuální podpora vzdělávacích a sociálních potřeb klientů, zabezpečení psychologa pro klienty Dětského domova Nové Strašecí

Kvalitní vzdělání dětí z dětských domovů je předpokladem pro dobré postavení na trhu práce po odchodu do samostatného života. Smysluplné trávení volného času je pak zárukou toho, že jedinec nevyhledává společensky nepřijatelné styly života. Naopak žije zdravě a je prospěšný společnosti i sobě a své rodině. Získané prostředky budou směřovány k podpoře uvedených činností a uhrazení části mzdy psychologa pro klienty.

Dětský domov Moravská Třebová

Na cestě k samostatnosti

Projekt je zaměřen na podporu aktivit pro děti z Dětského domova. Jde především o volnočasové, sociálně rehabilitační a rozvojové aktivity směřující k osamostatňování dětí v ústavní péči. Cílem je rozvoj sociálních vztahů v širším kontextu mimo zařízení dětského domova a prevence rizikového chování skrze aktivní zapojení v smysluplné činnosti. Vedle kroužků, letních táborů kempů se jedná i o kurzy přípravy na život, školení či získávání řidičského průkazu. Celkově tak chceme podpořit děti v maximální možné míře v rozšiřování kompetencí pro samostatný život a lepší integraci do společnosti.

Blízký soused, z.s.

Na táboře je nám dobře

Už 9 let pořádáme pro naše děti letní tábory! V rámci činnosti naší organizace připravujeme volnočasové programy pro děti ze sociálně ohrožených rodin v Plzni. Několikrát v týdnu probíhají zájmové kroužky, vyrážíme na výlety do přírody a účastníme se kulturních, sportovních i vzdělávacích akcí. Vyvrcholením naší celoroční práce je letní pobytový tábor. Na něj bereme děti, které s námi dlouhodobě spolupracují, prokazují dobré chování a snahu zapojit se aktivně do programu. Týdenní tábor s námi zažijí 2 skupiny kolem 15 a 20 dětí. Programem nás provází týmové hry, bojovky, workshopy, ale i služby, při kterých chodíme pro vodu a pomáháme se dřevem i v kuchyni. Tábořiště uprostřed lesa má své kouzlo a do táborové atmosféry se vždy rychle ponoří zkušení i noví táborníci. Místo aby děti prožily celé prázdniny uvnitř vybetonovaného vnitrobloku "na place" v okolí jejich bydliště, s námi na táboře plní zkoušky z orientace, uzlování či zdravovědy, chodí na výlety, jezdí na kole, prozkoumávají potůček, který lemuje tábořiště... Kromě dobrodružství a řady podnětů, ale patří k našem táborovému soužití i pravidla, která musí všichni účastníci dodržovat: poslouchám vedoucí, nemluvím sprostě, nikomu nenadávám, při hrách se chovám fér, pomáhám mladším členům týmu... Takto si na konci nabitého týdne děti odvážejí domů nejen odměny a pěkné zážitky, ale i zásady, které se pak následně snažíme v rámci dalších společných aktivit utvrdit a rozvíjet

Dětský domov a Školní jídelna Prostějov

Chci si věřit II.

Projekt bychom chtěli zaměřit na psychologickou pomoc a prevenci rizikového chování, kterým jsou děti a mládež v našem zařízení ohroženi. Jedná se především o útěky, poruchy chování, narušené vztahy, sebepoškozování, zneužívání návykových látek apod. Odbornou pomoc by i nadále zajišťovala paní psycholožka a další specialisté - terapeuti, a to vždy konkrétně podle aktuálních potřeb dětí. Cílem projektu by bylo zajistit zdravý biopsychosociální vývoj, zaměřený na rozvoj osobnosti dítěte, sociální vztahy, komunikaci a zdravé sebevědomí. Péče by probíhala formou individuálních nebo skupinových sezení s psychologem nebo terapeutem. Dosažené výsledky by byly využity při směřování výchovné práce s dětmi. Výstupem celého projektu budou dosažené změny v chování dětí a jejich prožívání, rozvoj komunikace, uvědomění si vlastních potřeb a zamezení vzniku rizikového chování.

EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

Společně to zvládneme

Cílem projektu je podpora dětí z rodin z příhraničních regionů, tak aby mohly uspět v budoucím životě a nebyly handicapovány podmínkami, ve kterých momentálně žijí. Chceme děti podporovat komplexně, zajistit to, že budou úspěšné ve škole, pomoci jim zařadit se do běžného života a především podpořit jejich budoucí uplatnění ve společnosti. Projekt zároveň počítá s podporou rodičů dětí, uvědomujeme si, že stabilní rodinné zázemí je zásadním faktorem pro zdravý vývoj dětí a nezbytná prevence pro případné umístění dětí mimo péči rodičů. Primární cílovou skupinou jsou děti ve věku od 3 do 18 let z dysfunkčních a sociálně slabých rodin a dále z rodin pěstounských, se kterými dlouhodobě spolupracujeme, případně s naší organizací nově navázaly spolupráci. Jedná se o oblasti Krnov, Bruntál, Opava a regiony Albrechticko a Jindřichovsko. Prostřednictvím aktivit projektu – DOUČOVÁNÍM dětí, zajištěním SPOLUPRÁCE SE ŠKOLOU, pravidelnou prací s dětmi v PODPŮRNÝCH SKUPINKÁCH pro zpracování náročných situací, SPOLEČNÝMI AKTIVITAMI pro rodiče a pěstouny s dětmi a NÁVAZNÝM PORADENSTVÍM chceme předejít rozvoji vážnějších problémů v rodinách.

Květina, z. s.

Klub Magnet

Cílem projektu Klub Magnet je pomocí volnočasových a vzdělávacích aktivit, s využitím metod sociální práce snížit sociální vyloučení dětí ve věku 6–16 let, které ohrožuje sociální vyloučení a sociálně patologické jevy. Projekt povede k integraci dětí do běžného společenského života a přispěje k humanizaci sociálního prostředí nejen ve městě Dubí.

Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.

MENTORINGOVÉ PREVENTIVNÍ PROGRAMY PRO PODPORU RODIN A DĚTÍ S RIZIKEM OHROŽENÍ VÝVOJE A SPOLEČENSKÉHO ZAČLENĚNÍ

Záměrem projektu je s podporou vyškolených dobrovolníků pomoci dětem, které jsou z různých důvodů – osobnostních, sociálních, zdravotních, rodinných ohroženy sociálním vyloučením, případně mají nakročeno k rizikovému chování a může jim pomoci připravený dobrovolník pracující pod supervizním vedením odborného týmu. Naším cílem je poskytovat jedinečnou, unikátní podporu dětem, jejichž rodiny nedokáží naplňovat jejich potřeby různého charakteru, a nastavit jim spravedlivou možnost začlenění do smysluplného života v dospělosti.

SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s.

Volnočasový klub Placka

Přispějte podporou našeho projektu k vytváření pozitivního vztahu dětí z chudých rodin k přírodě a životnímu prostředí v dnešní době klimatických změn! Každé dítě by mělo mít možnost aktivního a smysluplného trávení volného času tak, aby se přirozeně rozvíjely jeho schopnosti a talenty. Děti z prostředí z chudých rodin takovou možnost (docházet na komerční zájmové kroužky) nemají. Projekt „Volnočasový klub Placka“ je mimoškolní skupinová aktivita, kterou organizace realizuje pro skupinu 10 dětí ve věku 6-12 let v centru Plzně od roku 2011. Děti zde v rámci klubu pravidelně každý týden po celý rok pod odborným vedením smysluplně tráví čas, poznávají svět na různá témata a rozvíjejí své sociální dovednosti. Pro rok 2021 je nosným tématem environmentální výchova, tedy soužití člověka a přírody v době klimatických změn, ať už jde o pozitivní vztah člověka k životnímu prostředí, udržitelný rozvoj, znečisťování a ochranu přírody apod.

Hvězdy dětem z.s.

Psychologická pomoc dětem, které prošly týráním, zanedbáváním a zneužíváním ve své původní rodině.

Těžká psychická deprivace u dětí umístěných v dětských domovech, či v zařízeních vyžadujících okamžitou pomoc je velký a často málo řešený problém z důvodu nedostatku odborného personálu v konkrétních zařízeních. Naše organizace v rámci tohoto projektu, spolupracuje s vedením několika dětských domovů v ČR. Jedním z nich je Dětský domov v Unhošti, kde bude poskytovat psychoterapii naše erudovaná dětská psycholožka s mnohaletou praxí a zkušenostmi s prací s dětmi sociálně ohroženými. Předmětem naší žádosti je finanční podpora tohoto projektu na první pololetí roku 2021. Psycholožka za dětmi pravidelně dojíždí a individuálně se jim věnuje v jejich prostředí, kde se cítí v bezpečí. Jak toto celé probíhá si dovoluji popsat na jednom z konkrétních případů. Tři sourozenci, chlapec nyní 15 ti letý, holčička a další chlapec, byli do dětského domova přijati společně před několika lety. Důvodem k přijetí bylo hrubé zanedbávání péče a podezření na týrání , zejména nejstaršího chlapce. Rodiče dětí nebyli manželé, děti měly různé otce. Nejstarší chlapec byl posledním partnerem matky ponižován, jeho péče byla nejvíce zanedbávána a proto má chlapec největší psychické potíže. Na těle chlapce jsou dosud patrné jizvy, o kterých sám mluví, že si je udělal sám, zakopl, upadl, spálil se o kamna apod. Zjevně jde o bagatelizaci faktů, tak, jak to u týraných dětí bývá. Chlapec je opožděný ve vývoji, dosud je opoždění nejvíce patrné ve slovní zásobě a způsobu vyjadřování. Některé z psychických potíží budou již nezvratné. Chlapec má velmi ochranitelský přístup k mladším sourozencům, v podstatě supluje otcovský, mužský vzor. Sourozenci ho respektují a berou ho jako přirozenou autoritu. Naše pozornost se zaměřila především na nejstaršího chlapce. V péči jsme však měli rovněž dívenku z této skupiny, která trpěla velkou hyperaktivitou, nezvladatelnými emocionálními výkyvy, plačtivostí a změnami nálad, až autoagresivními projevy. S chlapcem jsme začali pracovat na posílení jeho sebevědomí, které bylo výrazně oslabené. Považoval se za nehezkého, nehodného a hloupého. Po počáteční psychodiagnostice , kdy jsme pomocí baterie psychotestů diagnostikovali jeho osobnost, intelekt a rodinné vztahy , jsme začali s chlapcem psychoterapeuticky pracovat. Cílem bylo především posílení jeho pozitivního nahlížení na sebe sama, zvýšení jeho sebevědomí . K intenzivní terapeutické práci , která probíhala vždy jeden den v týdnu , jsme používali různé terapeutické techniky. Jako nejvhodnější se jevila arteterapie, která se stala základem práce. Po 3 měsících jsme začali pozorovat úspěchy , především pro nás byla dobrá zpětná vazba reference od pečujícího personálu. Tety hodnotily chlapce jako milého, hodného a pomáhajícího, avšak co bylo nejpozitivnější, pozorovaly i jeho narůstající sebevědomí a pozitivní autoobraz. Také dívenka se výrazně zklidnila a její nálady jsou již vyrovnanější, bývá obvykle pozitivně emočně vyladěná. Cíl našeho snažení byl dosažen a nyní již praktikujeme tzv. udržovací psychoterapii, kdy se sourozenci provádíme rozhovory jednou měsíčně. Pomozte nám prosím finančně podpořit tento projekt v roce 2021 bychom díky vaší podpoře mohli pomoci další 12ti dětem. V přiloženém obrázku uvidíte autoportréty dětí, které již naší psychoterapií prošly.

Dětský domov Kroměříž

Podpora volnočasových a vzdělávacích aktivit dětí DD Kroměříž

Náš projekt se týká individuální podpory vzdělávacích a volnočasových potřeb jednotlivých dětí Dětského domova Kroměříž. Zahrnuje financování pomůcek pro vzdělávání, rozvoj zájmové činnosti, úhradu kurzů a prázdninových aktivit ve školním roce 2020/2021.

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1

Autoškola 2021

Cílem projektu je zajistit výuku pro chlapce z Výchovného ústavu, OP Žďár nad Sázavou. Ve většině případů při nabídce zaměstnání, požadují zaměstnavatelé řidičské oprávnění. Většina rodin chlapců není schopna finančně chlapce podpořit a ani oni sami nemají peněžní prostředky na uhrazení kurzu autoškoly. Rádi bychom tímto projektem umožnili chlapcům získat finance na kurzy autoškoly a tím pomoci chlapcům získat snadněji uplatnění na trhu práce. I přesto, že jsou vyučeni, v případě, že mohou nabídnout i řidičské oprávnění, mají větší šanci na získání zaměstnání.

S.T.O.P., z.s.

Vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 2021

Projekt, který předkládáme, vytváří ucelený vzdělávací program pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí, který reaguje na jejich specifické potřeby a jehož cílem je prevence předčasného ukončování vzdělání a zkvalitnění mimoškolní přípravy. Projekt obsahuje 5 aktivit, kterými jsou: 1) Doučování - dobrovolnický program akreditovaný MV ČR, 2) Apollo - podpora žáků při přechodu ze ZŠ na SŠ, 3) Terénní pedagogický pracovník, 4) Orion - program podpory dětí 1. stupně ZŠ a 5) klub Kometa - volnočasové aktivity. Nadační fond Albert žádáme o podporu 4 aktivit. Cílovou skupinou projektu jsou děti ze znevýhodněného prostředí (děti etnických menšin, děti z málo podnětného nebo neúplného rodinného prostředí, děti z chudých rodin, děti z pěstounských rodin), v nichž má zákonný zástupce dítěte pouze základní vzdělání či nemá finanční prostředky na to zajistit doučování dítěti z vlastních zdrojů. Děti jsou v nevýhodě oproti svým vrstevníkům v tom, že nemají v rodině nikoho, kdo by je podpořil při studiu ve škole - připravoval se s nimi na probíranou látku, motivoval je. Zároveň se jedná o děti z rodin v nepříznivých sociálních podmínkách.

Diamant, podporujeme náhradní rodiny srdcem, z. s.

Podpora potenciálu traumatizovaných dětí aneb rodina je nejvíc

podpora dětí v pěstounských rodinách realizací volnočasových a edukačních programů pro ně, na nichž jim budou zprostředkovávána důležitá témata: - zdravý životní styl, zlepšení vztahu k pohybu a pobytu v přírodě - zlepšování sebeúcty, vlastní hodnoty, kořenů - vztah k sobě, světu a událostem v něm, zvyšování motivace k podílení se na dění kolem sebe Děti vyrůstající v pěstounských (náhradních) rodinách často potřebují větší míru podpory než děti žijící s vlastními rodiči. Rozvoj osobnosti a život takových dětí je ovlivněn tím, že se musely odloučit od svých nejbližších. Stabilní prostředí náhradní rodiny spolu s přístupem ke kvalitním službám a dobře trávený volný čas, umožňují těmto dětem uzdravovat se s prožitých traumat a zdravě se vyvíjet. Takto koncipovaná péče o opuštěné děti a mládež má celospolečenský význam. Děti, kterým osud nedopřál možnost vyrůstat ve vlastní rodině, ale dostaly šanci zažít rodinné prostředí a zároveň je jim poskytována odborná podpora, v dospělosti s větší pravděpodobností zakládají vlastní zdravé rodiny, vychovávají své děti a nestávají se tak "zátěží systému". Na rozdíl od dětí, které žijí v ústavní péči.

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna Hostouň

Zvýšení odborné způsobilosti dětí a mládeže

Projekt je zaměřen na zvýšení odborné způsobilosti klientů Výchovného ústavu v Hostouni prostřednictvím realizace odborných kursů v souvislosti s přípravou na budoucí povolání.

Dětský domov "Země dětí" a ŠJ Česká Kamenice, Komenského 491, p.o.

Ozdravné pobyty pro zdravý rozvoj dětí z dětského domova

Projekt "Ozdravné pobyty pro zdravý rozvoj dětí z dětského domova" je zaměřen na pobyty dětí mimo areál dětského domova, kde mají možnost navazovat nové kontakty se svými vrstevníky a vytvářet si vlastní sociální sítě. Hlavním cílem je integrace mezi děti z běžných rodin, rozvoj sportovních a estetických schopností, podpora zájmů každého jednotlivce.

Církevní dětský domov Emanuel, Stará Ves

Bertík pomáhá

Podpora zdravého a všestranného rozvoje dětí našeho DD pomocí společně organizovanýh pobytů v rámci CDD i individuálních ZÚ a dalších vzdělávacích projektů (ŘP).

Dětský domov Dubá - Děštná

Prázdninové pobyty 2021

V našem dětském domově našlo svůj náhradní domov 40 dětí ve věku od 2 do 19 let. Jen málo z nich má možnost trávit prázdninové dny u svých rodin. Snažíme se jim každoročně zajistit různorodé letní aktivity, nejen podle jejich věku a možností, ale i podle jejich přání, zájmů a kamarádů. Nejen zajistit, ale především financovat takové pobytové aktivity je velmi náročné. Velmi vás prosíme o podporu.

Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33

Životní cestou s pozitivním prožitkem

Cílová skupina: I. Klienti zařízení ústavní či ochranné výchovy Oblast působnosti projektu: I. Individuální podpora vzdělávacích a sociálních potřeb Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2 (dále DÚM), je určen pro chlapce od ukončení povinné školní docházky do 18 let věku (v případě prodloužení ÚV do 19 let nebo na základě dohody až do 26 let). Chlapci se do DÚM dostávají na základě rozhodnutí soudu (o předběžném opatření, ústavní či ochranné výchově). K DÚM přináleží také dislokovaná výchovná skupina, která sídlí v bytech ve Vratislavově a Věšínově ulici. Skupina je určena pro účely dlouhodobé péče, která navazuje na předchozí krátkodobý diagnostický pobyt. Maximálně v ní může být 14 chlapců. Do skupiny jsou umisťováni chlapci se specifickými potřebami, které se zpravidla týkají vzdělávání, zdravotního nebo psychického stavu. Chlapci jsou dle míry samostatnosti ubytováni v bytech s různou intenzitou dohledu odborného personálu a dochází do většinou pražských středních škol a učilišť. Vzhledem k tomu, že skupina a fungování v rámci ní nahrazuje našim klientům život v rodině, je pro nás podstatné poskytnout chlapcům také spektrum možnosti týkající se způsobů trávení volného času a umožnit jim tak prožít nevšední zážitky, získat nové zkušenosti nebo inspiraci do budoucího života. Tento projekt si klade za cíl podpořit chlapce v aktivním a smysluplném trávení volného času a rovněž umožnit jim zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce. Každý klient si individuálně za pomoci pedagogických pracovníků vybere sportovní, vzdělávací nebo jinou rozvojovou aktivitu, které se bude v průběhu roku 2021 věnovat nebo bude pokračovat v aktivitě, které se věnoval již v roce předchozím. V této aktivitě bude průběžně podporován pedagogickými pracovníky a průběh činnosti bude reflektován tak, aby byl v souladu s rozvojem osobnosti klienta. II. Preventivní aktivity Preventivní působení se v podmínkách DÚM uskutečňuje především v rovině sekundární a terciální prevence, a to ve všech oblastech sociálně patologických jevů. DÚM je svou podstatou režimové zařízení, ve kterém jsou chlapci vedeni k respektování a přijetí stanovených pravidel, k vyvinutí vlastní aktivity při dosahování svých cílů a převzetí odpovědnosti za své jednání a budoucí život. V oblasti prevence zneužívání návykových látek je působení postaveno na dvou hlavních rovinách. První je svou podstatou restriktivní, kdy je chlapcům zamezen styk s drogou. Na základě smlouvy o spolupráci se zdravotnickým zařízením jsou v případě potřeby testováni na její přítomnost. V druhé rovině jsou pak externě nastavené vzory obohaceny o systematické posilování přirozených vnitřních mechanismů a motivace. Důležitou roli v oblasti prevence hrají také pravidelná (1x týdně) setkání adiktologické skupiny “Kontejner”, která se uskutečňují přímo v DÚM. Skupina může využít k práci informace od chlapce o lidech a různých situacích z jeho života a pomoci mu takzvaným“ nastavením zrcadla „připomenout a prožít si TADY A TEĎ, v této skupině a v tuto dobu situaci či člověka v jeho životě. Ale rozdíl je v tom, že si chlapec může „cvičně„ zkusit říkat druhým , co v něm vyvolávají za pocity a společně na tom pracovat. Skupina i facilitátor si přitom všímá, co dělá když…, jak reaguje když… , jestli to sám o sobě ví, zda to vnímá, jestli se v tom někam posouvá , vyvíjí a zda diferencuje své cítění, myšlení a chování v těchto situacích. Adiktologická skupina „Kontejner“ - program indikované primární prevence užívání návykových látek Indikovaná primární prevence se zaměřuje na jedince, kteří jsou vystaveni působení výrazně rizikových faktorů, případně u kterých se již vyskytly projevy rizikového chování. Smyslem je podchytit rizikovou skupinu problémových uživatelů návykových látek formou krátkodobého intervenčního programu, zabránit tak či zmírnit progresi potenciálního problémového vývoje. Adiktologická skupina je určena chlapcům, kteří jsou do ní při přijetí do DÚM indikováni jako uživatelé drog (v různé fázi od experimentátorů po již závislé). Organizace: • 1x týdně • Realizátoři: Mgr. M. Metelková, Mgr. P. Maliňák, Mgr. Martin Dvořák • Cílová skupina – jedinci s výraznými projevy rizikového chování vzhledem k užívání NL dle indikace vstupních materiálů klientů – zařazení do skupiny • Příprava na účast ve skupině - předskupinové interview • Zapojení chlapce ve skupině na dobrovolné bázi, aktivní účast x pasivní účast • Skupiny se strukturovaným programem x terapie realitou – teď a tady, psychoedukační skupiny, podpůrné skupiny, kognitivně -behaviorální skupiny, • Témata do skupin přinášejí i chlapci sami Program „Kontejner“ Proč kontejner? Je to místo, kam můžeme zahodit vše zkažené, poškozené, nepotřebné, nežádoucí. Kontejner - „Konťák“ byl tedy měl být pro chlapce místem, prostorem, kde můžou otevřeně hovořit o svých problémech zejména spojenými s užíváním návykových, možností zbavit se negativních myšlenek, nezdravých postojů, nepotřebných návyků, poškozených vzorců chování. Naším cílem je vytvořit zde bezpečné prostředí pro sdílení prožitků, zkušeností, uvolnění emocí, dát příležitost uvědomit si své společné i specifické pocity, učit se přijímat a respektovat názory druhých a vzájemně si dávat zpětnou vazbu zdravým způsobem. Naše cílová skupina je charakteristická svou různorodostí, v těchto podmínkách není možné pracovat jako s terapeutickou skupinou motivovaných klientů v běžné léčbě. Ne všichni účastníci se považují za problémové uživatele či uznávají rizikovost svého experimentování, mnozí se zatím nesetkali s negativními zkušenostmi a vidí pouze pozitiva, někteří chlapci nají pouze malou či žádnou motivaci ke změně v užívání. Navíc je zde určité procento dětí, pro které nemusí být skupinová intervence přínosem, mají problémy s labilním duševním zdravím, trpí úzkostnou poruchou depresí, jsou medikovaní. Další charakteristikou je otevřenost skupiny, tak, jak jsou chlapci průběžně do diagnostického ústavu přijímáni a průběžně ho opouštějí, mění se stále také složení adiktologické skupiny. Nelze tedy zcela koncipovat nějaký pevný návazný program. Vycházíme z konkrétní skladby chlapců a reagujeme na momentální situaci v celé komunitě ústavu, na aktuální potřeby chlapců. Postupně se nám osvědčila určitá kostra a skupina si řídí zhruba touto strukturou: • Uvítání všech členů skupiny sedících v kruhu, seznámení nových členů s pravidly skupiny a jejich zopakování, stručné představení programu • Každý jednotlivec zhodnotí uplynulý týden, co se podařilo, co ne a proč, z čeho se můžu poučit, co bych chtěl příště udělat jinak, za co bych se pochválil, zpětná vazba od ostatních, ocenění • Jak se momentálně cítím, co mě tíží, jaká je moje situace v komunitě, o čem bych dnes chtěl mluvit, kdo má připravené téma k diskusi, řízená diskuse • Společná aktivita: Dramatická cvičení (Horké křeslo, Sochy s emocemi, Je to ve tvé hlavě, Debata o negativním myšlení,…), výtvarná technika (Vrcholky a údolí, Můj erb,…) nácviky řešení konfliktních situací • Plánování: krátkodobé x dlouhodobé cíle, je změna?, je posun?, jsou mé cíle realistické?, co mohu změnit a jak toho dosáhnout?, kdo mi může pomoci?, jaké mám vlastní zdroje?, strategie?, nemusí to vyjít, zkouška x omyl • Je zájem o konkrétní téma na příští skupinu? • Krátká reflexe a rozloučení Témata k diskusi: • Já – proč beru (zkouším) drogy? (získání informací o míře užívání, zkušenostech, o náhledu na nebezpečí ohrožení, otázky: proč jsem ve skupině právě já, jak se vztahuju k sobě, vztah k vlastnímu zdraví – bál jsem se někdy o sebe, mám sklony riskovat s vědomím, že si můžu ublížit, měl jsem někdy strach ze smrti, myslel jsem na pocity blízkých při ohrožování sebe sama, jak mě může ohrozit i první zkušenost s drogou, mám dostatečné a pravdivé informace, ohrozil jsem se na životě, jak nebezpečné je kombinování látek, zneužívání léků • Droga (edukace, sdílení zkušeností, návykovost, porucha odměňovacího systému, jsem už závislý?, mapování stavu, a co alkohol? Co je normální? Marihuana x schizofrenie, zdravotní a další rizika- ovlivnění emocí, paměť a učení, motorika a rovnováha, demotivační syndrom, fáze závislosti zejména z hlediska marihuany – nadšení, je to tak, jak jsem si představoval, užívání- je to tak jak chci, podezření – asi vše není tak, jak bych chtěl, prozření - není to tak, jak jsem chtěl, ale nechci změnu, předzměna – chci změnu, ale nejde mi to, změna – abstinence=norma • Problém s drogou (fáze změny – prekontemplace = neuvažuji o změně, pozitiva převažují nad negativy, kontemplace = uvědomuji si pozitiva i negativa, uvažuji o změně, odhodlání = rozhodl jsem se pro změnu, negativa převažují nad pozitivy, akce = aktivně usiluji o změnu, udržování = úspěšně jsem dosáhl změny a jsem schopen ji udržet (6 – 12 měsíců) setrvání až 5 let, Co je to laps x relaps a co nás učí, je možný v každé fázi? V jaké fázi se asi nacházím já nyní? Jak to bylo před třemi měsíci?, Kam bych rád dospěl za další 3, 6 měsíců? Která strategie, osoby by mi mohly pomoci? Které osoby, pocity a situace by mi mohly stát v cestě? Kriminalita spojená s drogami • Prevence relapsu (nebezpečné a pro mne zátěžové situace – zvládání negativních emocí – strach, hněv, agresivita, co jsou to spouštěče – pozitivní x negativní, Co je to carving – bažení a jak to zvládat, vliv okolí – konformita, tlak vrstevníků, potřeba někam patřit, hledání identity) • Vztahy (komunikace, vztahy v rodině, ve škole, s dívkou, pocity osamělosti, nesplněná očekávání, vztah k autoritám) V průběhu roku 2021 bychom chtěli realizovat v rámci preventivní nespecifické práce se skupinou řadu zátěžových programů - prožitkové aktivity posilující kohezi, spolupráci, interakční a pohybové hry, např. pobyty na horách, výlety, letní pracovně-relaxační tábor, kde je hlavní důraz kladen na individuální přístup a práci v malé skupině. Je využíván potenciál psychické i fyzické zátěže, síly nového zážitku, pocitu úspěchu, korektivní zkušenosti, skupinové dynamiky a aktivní účasti klientů při organizaci a chodu celého programu. Prevence v adiktologii zahrnuje všechny aktivity související s užíváním návykových látek, ale také aktivity související s tzv. nelátkovými závislostmi (např. gambling, hraní PC her). Projevy obou typů závislostí se projevují i adolescentů v naší adiktologické skupině. Naším cílem je také uskutečnit v rámci zátěžových akcí návštěvy a setkávání s klienty zařízení adiktologických služeb (např. K-centra a další organizace – doléčovací centrum, skupina pro patologické hráče a při Adiktologické ambulanci), které se zaměřují na práci s klienty v riziku vzniku závislostí.

KAPPA-HELP, z.s.

Volnočasové aktivity pro zdraví

Projekt je zaměřen na sportovní, kulinářské a vzdělávací aktivity propojené společným tématem zdravého životního stylu. Realizací projektu klienti NZDM – METRO získají možnost pravidelně se věnovat oblíbeným sportovním aktivitám v bezpečném a respektujícím prostředí. Dozvědí se více o svých sportovních vzorech a jejich životním stylu. Vyzkoušejí si stravování, které je nejen zdravé, ale které jim také pomůže dosahovat lepších sportovních výsledků. Pro pracovníky bude nové vybavení a aktivity nástrojem pro získání nových klientů a navázání a prohloubení vztahů se stávajícími klienty.

Dětský domov Zašová

Bertík pomáhá

Cílem projektu je zvýšit uplatnění dětí v budoucím životě zaplacením vzdělávacích kurzů či nákupem speciálních vzdělávacích pomůcek. Rovněž zajištění workshopů pro rozvoj dětí.V případě znovuotevření odborných kurzů zaplatit z části peněz specializační kurz pro vybraného pracovníka.

Střední škola, Základní škola, Mateřská škola, Dětský domov a Speciálně pedagogické centrum Mladá Boleslav, příspěvková organizace

Logopedická podpora pro děti z dětského domova

Logopedická prevence a logopedická péče u dětí s narušenou komunikační schopností je velmi důležitá, neboť verbální komunikace hraje v životě každého jedince velmi důležitou roli. Dětí s vadami řeči obecně výrazně přibývá. O to intenzivněji tento problém registrujeme v našem dětském domově. Prostřednictvím projektu bychom našim dětem chtěli zajistit a nabídnout intenzivnější logopedickou péči, než jakou doposud mají. Věříme, že touto cestou děti více podpoříme v oblasti jejich školní úspěšnosti, v jejich seberealizaci, v jejich sociálních vztazích, v rozvíjení jejich vlastního potenciálu a konečně také v úspěšném vstupu do samostatného života.

Dětský domov a Školní jídelna Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace

Rozvoj talentu a nadání 2021

Cílem projektu je individuální podpora vzdělávacích a sociálních potřeb vybraných dětí z našeho zařízení, u kterých bylo vyhodnoceno, že aktivity budou mít pozitivní vliv na jejich osobnostní asociální rozvoj, rozvoj sportovního a jiného nadání a talentu. Jedná se o podporu sportovně i umělecky nadaných dětí z Dětského domova v Budišově nad Budišovkou a uspořádání putovního tábora s preventivním programem a lyžařského výcviku. Projekt navazuje na dřívější podporu Nadačního fondu Albert, díky níž už nyní naše děti dosahují úspěchů ve studiu na Základní umělecké škole, v gymnastickém oddílu a ve sportovním fotbalovém oddílu. Účastní se aktivně soutěží, vystoupení a dalších aktivit, kde prezentují své dovednosti. Cílem projektu je eliminovat emoční deprivaci dětí a jiné specifické problémy související s jejich životními příběhy, prožitky a sociálním znevýhodněním tak, aby se po odchodu do samostatného života mohli plnohodnotně zapojit do společenského života a byli pro společnost přínosem, nikoliv zátěží.

SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s.

Bertík podporuje Mistry světa!

Projektem chceme docílit toho, aby děti netrávily bezcílně svůj čas na ulici, ale aby měly možnost zapojit se do aktivit, které budou přínosem k jejich všestrannému rozvoji. Chceme pomoci talentovaným dětem, aby se mohly dále rozvíjet a být vzorem pro ostatní děti se sociokulturním znevýhodněním. Tyto děti již pochopily, že bez dalšího rozvoje a vzdělávání nemohou zlepšit svůj život. Naše pomoc jim přispěje k lepší budoucnosti.

Nadační fond Eduzměna

Eduzměna - navázání spolupráce s Dětským domovem ve Zruči nad Sázavou

Projekt je součástí pilotáže regionální podpory rozvoje vzdělávání, který Nadační fond Eduzměna realizuje v 5 letech v regionu Kutnohorska. Celý pilotní projekt rozvíjí spolupráci se zřizovateli, školami, vedením i učiteli, rodiči i žáky, jako i širší veřejností a zahrnuje řadu partnerů, kteří se na jeho realizaci podílejí. V rámci žádaného projektu se chceme zaměřit na spolupráci s Dětským domovem ve Zruči nad Sázavou, který je součástí ORP Kutnohorsko, ve kterém probíhá pilotáž.